BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2983/BHXH-CSYT
V/v: hướng dẫn thực hiện Đề án Thí điểm CSSK quân nhân theo hình thức BHYT giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Nam.

Sau khi có ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Côngvăn số 4169/VPCP-KTTH ngày 09/06/2014 về việc tiếp tục thực hiệnĐề án thí điểm chăm sóc sức khỏequân nhân tại ngũ theo hình thức bảo hiểmy tế (BHYT) và bảo đảm ngân sách cho ngành Quân y Bộ Quốc phòng đến ngày 31/12/2015.Ngày 07/07/2014, Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Quyết định số 2521/QĐ-BQP về việctiếp tục triển khai Đề án thí điểm chăm sóc sứckhỏequân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT giai đoạn 2 (sau đây viết tắt là Đề ángiai đoạn 2). Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh,thành phố trực thuộc TW, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khuvực phía Bắc (GĐB), Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vựcphía Nam (GĐN), Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng (sau đây gọi chung là BHXH cáctỉnh) triển khai Đề án giai đoạn 2 nhưsau:

1. Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công vănsố 5693/BHXH-CSYT ngày 28/12/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định của Bộ trưởngBộ Quốc phòng phê duyệt Đề án Thí điểm chăm sóc sứckhỏequân nhân theo hình thức BHYT; Công văn số 545/BHXH-CSYTngày 01/02/2013 của BHXH Việt Nam về việc thống kê thanh toán chi phí khám,chữa bệnh (KCB) đề án thí điểm quân nhân tham gia BHYT; đồng thời bổ sung, điềuchỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2521/QĐ-BQP ngày 07/07/2014 của Bộ Quốcphòng (bản photo gửi kèm).

2. Thời gian thực hiện Đề án giai đoạn 2 được thựchiện từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 31/12/2014. Trường hợp nếu quân nhân vàoviện trước ngày 31/12/2014 còn đang nằm viện điều trị được giải quyết thanhtoán chi phí KCB BHYT đến khi ra viện (hết đợt điều trị nội trú). Tất cả chiphí KCB phát sinh trong giai đoạn này không tổng hợp vào quyết toán chi phí KCBcủa tỉnh, tách riêng chi phí của đối tượng quân nhân để BHXH Việt Nam tổng hợpquyết toán với Bộ Quốc phòng, đồng thời đối chiếu, tổng hợpthông báo của GĐB và GĐN đến hết quý I năm 2015 theoQuyết định số 2521/QĐ-BQP nêu trên.

3. Các chi phí thực tế thuộc phạm vi quyền lợi KCBBHYT, kể cả phần chi phí được ngân sách quốc phòng chi trả phát sinh trong giaiđoạn 1 (từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2013), đề nghị BHXH các tỉnh khẩntrương hoàn thiện quyết toán với cơ sở KCB và thông báo đa tuyến với GĐB vàGĐN, đồng thời gửi BHXH Bộ Quốc phòng đến hết ngày 30/8/2014. Trường hợp chiphí đa tuyến đến có sự chênh lệch với thông báo của GĐB và GĐN thì tổng hợp số chi phí KCB chưa được thông báo vàthuyết minh rõ lý do để có cơ sở giải quyết.

4. Hàng quý, GĐB và GĐN có trách nhiệm tổng hợp,thông báo chi phí KCB BHYT của đối tượng quân nhân cho BHXH Bộ Quốc phòng đểlàm căn cứ chuyển trả kinh phí KCB BHYT, đồng thời gửi cho BHXH Việt Nam (BanThực hiện chính sách BHYT, Ban Tài chính - Kế toán) để theo dõi.

Căn cứ vào số liệu thông báo chi phí KCB BHYT củađối tượng quân nhân do GĐB và GĐN thông báo, BHXH Bộ Quốc phòng có trách nhiệmchuyển kinh phí KCB BHYT của đối tượng quân nhân về BHXH Việt Nam theo hướngdẫn tại Điểm 6.3, Mục 6 Công văn số 5693/BHXH-CSYT ngày 28/12/2012 của BHXHViệt Nam về việc hướng dẫn phối hợp thực hiệnĐềán thí điểm chăm sóc sức khỏe quânnhân theo hình thức BHYT của Bộ Quốc phòng.

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện, khôngđể ảnh hưởng đến quyền lợi KCB của quân nhân. Nếu có vướng mắc kịp thời traođổi thông tin với BHXH Bộ Quốc phòng hoặc báo cáo ngay BHXH Việt Nam (Ban Thựchiện chính sách BHYT) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Quốc phòng;
- Tổng Giám đốc (để b/cáo);
- Các PTGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, CSYT (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo