VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------

Số: 2983/VPCP-KNTN

V/v: phản ánh của 18 hộ dân phường Ka Long và Ninh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Giang và 17 hộ dân trú tại phường Ka Long và Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khiếu nại việc Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái thu hồi đất của các hộ dân để giao Công ty TNHH Ngọc Hà nhưng việc đền bù thiệt hại chưa đúng quy định của pháp luật, chưa bố trí tái định cư, các hộ dân chưa nhận được tiền đền bù, một số cán bộ bao che dung túng để Công ty TNHH Ngọc Hà phá hoại cây cối, hoa màu, tự ý san lấp mặt bằng. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo:

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương giải quyết khiếu nại của các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý II năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- Bà Nguyễn Thị Giang (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3), HS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ