ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2984/GDĐT-QLCSGDNCL
Về chấn chỉnh việc tổ chức bán trú và dạy thêm cho học sinh tại các cơ sở ngoài nhà trường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: TrưởngPhòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

Trong thời gian qua tại một số cơ sở giáo dục công lậpvà ngoài công lập (không đủ điều kiện tổ chức bán trú) có hiện tượng giáo viênhoặc Ban Giám hiệu đã tổ chức giữ học sinh bán trú và dạy thêm cho học sinh tạinhà riêng hoặc tại một số địa điểm bên ngoài nhà trường theo thỏa thuận với phụhuynh học sinh.

Về việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến chỉđạo như sau:

Do nhu cầu thực tế của phụ huynh về việc giữ bántrú và dạy thêm cho học sinh trên địa bàn Thành phố, Trưởng Phòng Giáo dục vàĐào tạo có trách nhiệm xin ý kiến Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phối hợpvới Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát, kiểm tra, thanhtra, thống kê các cơ sở hiện đang giữ học sinh bán trú và có tổ chức dạy thêmngoài nhà trường;

- Hướng dẫn các cơ sở đảm bảo thực hiện đầy đủ các điềukiện về cơ sở vật chất, an toàn phòng cháy chữa cháy, điều kiện về giáo viên,an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định khác theo các văn bản pháp lý hiệnhành để cấp phép hoạt động cho các cơ sở đủ điều kiện.

Một số văn bản pháp lý hiện hành cần nghiên cứu và vậndụng trong việc quản lý các hoạt động trên:

- Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèmtheo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

- Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý dạythêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh.

- Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dụckỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định về vệ sinh trường học.

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010của Chính phủ về quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về việc cáccơ sở đảm bảo chất lượng về công tác tổ chức bán trú, dạy thêm và học thêm, antoàn về mọi mặt cho học sinh theo thỏa thuận với phụ huynh.

Đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyệntriển khai thực hiện theo chỉ đạo để chấn chỉnh ngay việc tổ chức giữ học sinhngoài nhà trường; báo cáo kết quả bằng văn bản về Phòng Quản lý cơ sở giáo dụcngoài công lập Sở Giáo dục và Đào tạo, hạn cuối: đến hết ngày 15 tháng 10 năm2014./.

Nơi nhận:
- Như trên; - UBND các quận huyện (để hỗ trợ); - PGĐ: Ô.Hiếu;- Lưu: VT, QLCSGSNCL.

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn