VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2984/VPCP-QHQT
V/v Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp - an ninh lương thực - biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (công văn số 636/BNN-HTQT ngày 10 tháng 3 năm 2011 và 1156/BNN-HTQT ngày 27 tháng 4 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cóý kiến như sau:

Đồng ý Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tham gia Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp - an ninhlương thực - biến đổi khí hậu do Ngân hàng Thế giới (WB) và Hà Lan khởi xướngnhư kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu tại các văn bảntrên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý