VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2985/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh cơ quan chủ quản dự án ODA do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Khoa học và Công nghệ

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (văn bản số 2070/BKHĐT-KTĐN ngày 05 tháng 4 năm 2011) về việc điều chỉnh têngọi, cơ quan chủ quản dự án đối với Dự án "Trung tâm đào tạo về môitrường" do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại, Phó Thủ tướng PhạmGia Khiêm đồng ý đề nghị nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT CP (để b/c);
- Viện Khoa học khí tượng thủy văn
(Bộ TN và MT);
các Vụ: KTN, KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2) 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý