BỘ NỘI VỤ
----------------
V/v: tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp 2011-2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cNghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 cùa Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ); Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2010/TT-BNV); Quyết định số 601/QĐ-BNV ngày 09/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh; Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ th một số nội dung trong việc tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh để thay thế công văn số 2516/BNV-CCVC ngày 14/7/2011 của Bộ Nội vụ như sau:
I. THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH
1. Về đối tượng dự thi
Đối tượng dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên (mã số 01.003) lên ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) 2011-2012 bao gồm:
a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (sau đây viết tắt là NĐ số 06/2010/NĐ-CP ); Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghịđịnh số 06/2010/NĐ-CP ;
b) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;
c) Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh và cấp huyện thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thm quyền quyết định luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ ở cấp xã.
Các đối tượng nêu trên sau đây gọi chung là công chức.
2. Về điều kiện dự thi
Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính 2011-2012 phải có đủ các điều kiện sau:
a) Là người đang ở ngạch chuyên viên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay làBộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính;
b) Được cơ quan sử dụng công chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
c) Có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.
3. Tiêu chuẩn dự thi
Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính 2011-2012 có đủ các điều kiện quy định đối với ngạch dự thi hướng dẫn tại Khoản 2 Mục I công văn này còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng Thạc sĩ quản lý hành chính công, bằng Tiến sĩ quản lý hành chính công;
c) Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản;
d) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản;
đ) Có đề án, đề tài: đối với trường hợp tham gia xây dựng văn bản, đ án thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập văn bản, đề án và kèm theo tên của văn bản, đề án đã được cấp có thm quyền thông qua. Đối với trường hợp tham gia xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chủ trì, tham gia xây dựng các chương trình, đề án phát triển tổng th kinh tế - xã hội của địa phương từ cấp huyện trở lên thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chủ nhiệm hoặc có xác nhận tham gia nghiên cứu đề tài, chương trình, đề án của cấp có thẩm quyền.
4. Về nội dung, hình thức và thời gian thi
Công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính 2011-2012 phải dự thi các môn sau:
a) Môn kiến thức chung: thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đng; hệ thống các cơ quan nhà nước; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức; kỹ năng xây dựng và ban hành văn bn quản lý nhà nước; quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực qun lý hành chính và cải cách hành chính nhà nước. Thời gian thi là 180 phút;
b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: thi trắc nghiệm. Thời gian thi là 45 phút;
c) Môn ngoại ngữ: thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ B (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc). Thời gian thi là 90 phút;
d) Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet. Thời gian thi là 45 phút.
5. Miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học
a) Miễn thi môn ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:
- Công chức tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;
- Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
- Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;
- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;
- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b) Miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
6. Hồ sơ đăng ký dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính 2011-2012 bao gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;
b) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì thay thế bằng bản cam kết có nhận xét của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch hoặc bản cam kết đủ sức khỏe tham dự kỳ thi nâng ngạch;
đ) Bản sao các quyết định, biên bản, tên văn bản, đề án theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Mục I công văn này;
e) Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc luân chuyển đối với đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Mục I công văn này.
Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x5 mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).
7. Thủ tục và trách nhiệm cử công chức dự thi nâng ngạch
a) Các Bộ, ngành, địa phương xem xét và có văn bản cử công chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch kèm danh sách trích ngang của công chức (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ) gửi về Bộ Nội vụ (Vụ Công chức - Viên chức) trước ngày 15/9/2012. Quá thời hạn này, Bộ Nội vụ không tiếp nhận văn bản và coi như Bộ, ngành, địa phương đó không có nhu cầu cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính 2011-2012.
Đối với các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gửi kèm theo bản sao (được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ để làm căn cứ xét miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo quy định để Bộ Nội vụ thẩm định.
H sơ đăng ký dự thi nâng ngạch của công chức tham dự kỳ thi không phải gửi v Bộ Nội vụ mà do cơ quan quản lý công chức của Bộ, ngành, địa phương lưu giữ, chịu trách nhiệm quản lý;
b) Các Bộ, ngành, địa phương lập danh sách và cử công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch bảo đảm số người được cử tham dự kỳ thi cao hơn số lượng chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính đã được Bộ Nội vụ thông báo.
Trường hợp Bộ, ngành, địa phương cử số lượng công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch bng hoặc thấp hơn so với số lượng chỉ tiêu nâng ngạch được thông báo, thì Bộ Nội vụ sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính của Bộ, ngành, địa phương đó để bảo đảm số dư cạnh tranh tối thiểu là 01 người;
c) Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về lý lịch, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, thời gian công tác ở vị trí chuyên viên và tương đương của công chức được cử dự thi;
d) Công chức nộp hồ sơ đăng ký dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đăng ký dự thi của mình.
II. THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
1. Về đối tượng dự thi
Đối tượng dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) lên ngạch chuyên viên cao cấp (mã số 01.001) 2011-2012 bao gồm:
a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ- CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;
b) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở cấp tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;
c) Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và cấp tỉnh thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện hoặc cán bộ giữ các chức vụ, chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ở nhiệm kỳ thứ hai.
Các đối tượng nêu trên sau đây gọi chung là công chức.
2. Về điều kiện dự thi
Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp 2011-2012 phải có đủ các điều kiện sau:
a) Là người đang ở ngạch chuyên viên chính, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của ngạch chuyên viên cao cấp quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính;
b) Được cơ quan sử dụng công chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
c) Có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên tính đến thời đim nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.
3. Tiêu chuẩn dự thi
Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp 2011-2012 có đủ các điều kiện quy định đối với ngạch dự thi hướng dẫn tại Khoản 2 Mục II công văn này còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp;
c) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cử nhân chính trị;
d) Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc công chức dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản;
đ) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên hoặc công chức dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ C trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản;
e) Có đề án, đề tài: đối với trường hợp tham gia xây dựng văn bản, đề án thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập văn bản, đề án và kèm theo tên của văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Đối với trường hợp tham gia xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chủ trì, tham gia xây dựng các chương trình, đề án phát triển tng thể kinh tế - xã hội của địa phương từ cấp huyện trở lên thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chủ nhiệm hoặc có xác nhận tham gia nghiên cứu đề tài, chương trình, đề án của cấp có thẩm quyền.
4. Về nội dung, hình thức và thời gian thi
Công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp 2011-2012 phải dự thi các môn sau:
a) Môn kiến thức chung: thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng; hệ thống các cơ quan nhà nước; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức; kỹ năng xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước; quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý hành chính và cải cách hành chính nhà nước. Thời gian thi là 180 phút;
b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: thi viết đề án và bảo vệ đề án theo yêu câu về chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyên viên cao cấp và hướng dẫn của Hội đồng thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp 2011-2012. Thời gian thi viết đề án trong 01 ngày (8 tiếng), thời gian bảo vệ đề án là 30 phút đối với mỗi người;
c) Môn ngoại ngữ: thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết, nghe và thi phỏng vấn để kiểm tra k năng nói ở trình độ C (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc). Thời gian thi viết là 90 phút và thời gian thi phỏng vấn là 15 phút đối với mỗi người;
d) Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm hoặc thi thực hành trên máy về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet. Thời gian thi là 45 phút.
5. Miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học
a) Miễn thi môn ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:
- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;
- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b) Miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
6. Hồ sơ đăng ký dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp 2011-2012 bao gồm:
a) Công văn cử dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp 2011-2012 của Bộ, ngành, địa phương, trong công văn nêu rõ bậc và hệ số lương hiện hưởng (kèm theo bản sao quyết định nâng lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền) và đề nghị của cơ quan về dự kiến xếp lương nếu trúng tuyển kỳ thi và được bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp;
b) Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức;
c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch chuyên viên cao cấp được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì thay thế bằng bản cam kết có nhận xét của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức;
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch hoặc bản cam kết đủ sức khỏe tham dự kỳ thi nâng ngạch;
e) Bản sao các quyết định, biên bản, tên văn bản, đề án theo quy định tại Điểm e Khoản 3 Mục II công văn này;
g) Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc luân chuyển đối với đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Mục II công văn này.
Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x5 mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).
7. Thủ tục và trách nhiệm cử công chức dự thi nâng ngạch
a) Các Bộ, ngành, địa phương xem xét và có văn bản cử công chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch kèm theo danh sách trích ngang của công chức (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV) và hồ sơ đăng ký dự thi của từng công chức gửi về Bộ Nội vụ (Vụ Công chức - Viên chức) trước ngày 15/9/2012. Quá thời hạn này, Bộ Nội vụ không tiếp nhận văn bản và coi như Bộ, ngành, địa phương đó không có nhu cầu cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp 2011-2012.
b) Các Bộ, ngành, địa phương lập danh sách và cử công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch bảo đảm số người được cử tham dự kỳ thi cao hơn số lượng chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên cao cấp đã được Bộ Nội vụ thông báo.
Trường hợp Bộ, ngành, địa phương c s lượng công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch bằng hoặc thấp hơn so với số lượng chỉ tiêu nâng ngạch được thông báo, thì Bộ Nội vụ sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên cao cấp của Bộ, ngành, địa phương đó để bảo đảm số dư cạnh tranh tối thiểu là 01 người;
c) Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về lý lịch, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, thời gian công tác ở vị trí chuyên viên chính và tương đương của công chức được cử dự thi.
d) Công chức nộp hồ sơ đăng ký dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đăng ký dự thi của mình.
III. CHỈ TIÊU DỰ THI
Căn cứ báo cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2011 và năm 2012 của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ xác định và thông báo chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp 2011-2012 của Bộ, ngành, địa phương (có phụ lục kèm theo công vàn này).
IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC KỲ THI NÂNG NGẠCH
1. Căn cứ số lượng công chức do các Bộ, ngành, địa phương cử dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp 2011-2012, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp, Bộ Nội vụ sẽ thông báo thời gian, địa điểm cụ thể để tổ chức các kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp, bảo đảm kết thúc trong năm 2012.
a) Các kỳ thi từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính do Bộ Nội vụ tổ chức: bắt đầu từ tháng 10 và hoàn thành trong tháng 11/2012;
b) Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức: hoàn thành vào trung tuần tháng 12/2012.
2. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phổ biến nội dung công văn này tới công chức thuộc thm quyền quản lý được biết và đăng ký dự thi nâng ngạch công chức 2011-2012.
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ (Vụ Công chức - Viên chức, điện thoại tổng đài 04.62820404, máy lẻ: 4251, 4221, 4231, 4272) để tổng hợp, nghiên cứu, xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ TCCB các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, CCVC (20).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn