BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2986 TC/ĐT
V/v thanh toán vốn ĐT KH 2002 kéo dài sang 2003

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Tổng Công ty 91, cơ quan trung ương các đoàn thể.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 915/VPCP-KTTH ngày 3/3/2003 của Văn Phòng Chính Phủ về việc thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch năm 2002, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về việc thanh toán và quyết toán như sau:

Các dự án thuộc kế hoạch năm 2002 được tiếp tục thực hiện và thanh toán vốn năm 2003 gồm:

1. Dự án được bố trí vốn kế hoạch năm 2002 để hoàn thành đưa vào sử dụng, không được bố trí vốn trong kế hoạch năm 2003 (bao gồm cả dự án quy hoạch và chuẩn bị đầu tư đã được bố trí vốn để hoàn thành năm 2002, năm 2003 không được bố trí vốn).

2. Dự án được bố trí vốn kế hoạch năm 2002 để nhập thiết bị, nhưng hàng không nhập về trước ngày 31/12/2002 mà sẽ về năm 2003.

3. Các dự án khắc phụ thiệt hại do thiên tai, bão lụt được bổ sung vốn trong năm 2002.

Các dự án được kéo dài nêu trên thuộc kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2002, bao bồm vốn XDCB tập trung, vốn C-K, vốn chương trình mục tiêu và vốn ngân sách khác.

Các Bộ, ngành (đối với dự án do TW quản lý) rà soát lại, những dự án đúng theo đối tượng nêu trên còn vốn thuộc kế hoạch năm 2002 chưa thực hiện hết, nếu cần thiết phải thực hiện trong năm 2003, có văn bản gửi Bộ Tài chính để có căn cứ đảm bảo nguồn và thông báo cho Kho bạc Nhà nước thanh toán.

Các Sở, ban ngành (đối với dự án do ĐP quản lý) rà soát lại, những dự án đúng theo đối tượng nêu trên còn vốn thuộc kế hoạch năm 2002 chưa thực hiện hết, nếu cần thiết phải thực hiện trong năm 2003, có văn bản gửi Sở Tài chính-Vật giá (hoặc Phòng Tài chính đối với dự án do huyện quản lý). Cơ quan Tài chính thông báo danh mục dự án cho Kho bạc nhà nước đồng cấp và có trách nhiệm đảm bảo nguồn để Kho bạc nhà nước thanh toán.

Thời hạn gửi đề nghị đến cơ quan Tài chính chậm nhất là đến hết tháng 4 năm 2003.

Thời hạn thanh toán cho các dự án được kéo dài nêu trên đến hết ngày 31/12/2003. Đối với ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thì số vốn thanh toán đến hết tháng 3/2003 quyết toán vào niên độ ngân sách 2002, số vốn thanh toán sau tháng 3/2003 quyết toán vào niên độ ngân sách 2003. Đối với ngân sách huyện thì số vốn thanh toán đến hết tháng 2/2003 quyết toán vào niên độ ngân sách 2002, số vốn thanh toán sau tháng2/2003 quyết toán vào niên độ ngân sách 2003. Kho bạc Nhà nước trung ương chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhà nước tổng hợp quyết toán, gồm quyết toán 2002 và quyết toán 2003, gửi Vụ Đầu tư và Vụ Ngân sách nhà nước (đối với Trung ương), gửi cơ quan Tài chính địa phương (đối với vốn địa phương) để theo dõi, điều chỉnh tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 91, cơ quan trung ương các đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện để thanh toán dứt điểm trong thời hạn quy định./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp