BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2987/TCT-KK
V/v kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội.
- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại 2K

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 23545/CT-PC ngày 19/5/2014 của CụcThuế thành phố Hà Nội và Công văn số 07- 14/CV /2K của Công ty cổ phần xuất nhậpkhẩu và dịch vụ thương mại 2K về việc vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giớiđất liền. Về việc này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tàichính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Hải quan, Luật Thuế GTGT (bao gồm cả Luật sửađổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Cục Thuế thành phố Hà Nộithực hiện kiểm tra hồ sơ hoàn thuế chặt chẽ theo quy định, hướng dẫn hiện hành;phối hợp với cơ quan Hải quan cửa khẩu xuất hàng có liên quan để đối chiếu kếtquả kiểm tra của cơ quan Thuế với thông tin trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu dongười nộp thuế cung cấp và hồ sơ lưu tại cơ quan Hải quan. Trường hợp cơ quanHải quan có xác nhận hàng hóa đã thực xuất khẩu theo hồ sơ lưu tại cơ quan Hảiquan thì Cơ quan Thuế xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế theoquy định của Luật Thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Các Vụ: PC, CST, TCHQ;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu