B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2987/TCT-KK
V/v kê khai khấu trừ đối với hóa đơn bỏ sót

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Côngty CP xây dựng thương mại Hùng Vĩ
(Đ/c: Số 243, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 1504/CV-HV đề ngày 15/04/2015của Công ty CP xây dựng thương mại Hùng Vĩ đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thờihạn kê khai khấu trừ đối vớihóa đơn GTGTbỏ sót, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 7a, Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềuLuật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định về nguyêntắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“7. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nàođược kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay cònđể trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừcòn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừthì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tốiđa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóađơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Ví dụ 43: Cơ sở kinhdoanh A có 01 hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hóa đơn này thìcơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng8/2012.”

Trường hợp trong tháng 01/2013, Công ty CP xây dựngthương mại Hùng Vĩ bỏ sót 06 hóa đơn mua hàng hóa thì 06 hóa đơn bỏ sót được kê khai, khấu trừ bổ sung tốiđa là 6 (sáu) tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót. Nếu quá thời hạn nêu trênthì Công ty không được kê khai, khấu trừ đối với 06 hóa đơn mua hàng hóa đã bỏsót.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp biết, liên hệvới Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS; PC;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương