BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2989/TCHQ-GSCL
V/v ngăn chặn giả mạo xuất xứ VN và chuyển tải bất hợp pháp

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã có hiện tượng doanh nghiệp nhập hàng về để gia công, nhưng là sản phẩm đã hoàn chỉnh hoặc gần hoàn chỉnh đã gắn sẵn nhãn “ Made in Việt Nam”. Để ngăn chặn tình trạng giả mạo xuất xứ Việt Nam và chuyển tải hàng hoá bất hợp pháp, Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan các địa phương thực hiện một số việc sau đây:

1. Khi làm thủ tục nhập khẩu chú ý phải kiểm tra để ngăn chặn việc giả mạo xuất xứ Việt Nam với hàng hoá nhập khẩu, đặc biệt lưu ý đối với hàng nhập khẩu để gia công cho nước ngoài, nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất.

2. Không chấp nhận gắn nhãn “ Made in Việt Nam” vào những sản phẩm của nước ngoài hoặc những sản phẩm có qua gia công chế biến tại Việt Nam nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ Việt Nam.

3. Đối với Hải quan địa phương nào có làm thủ tục cho doanh nghiệp nhập bán thành phẩm hàng dệt may để gia công cho nước ngoài hoặc sản xuất hàng xuất khẩu thì 10 ngày 1 lần báo cáo về Tổng cục các trường hợp này theo các tiêu chí: tên, địa chỉ doanh nghiệp xuất khẩu (nước ngoài), nhập khẩu (Việt Nam); số tờ khai hải quan, loại hình nhập khẩu, tên bán thành phẩm nhập khẩu, quy cách, số lượng nhập khẩu.

Nhận được văn bản này yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Tổng cục kèm theo ý kiến đề xuất xử lý để Tổng cục chỉ đạo tiếp./.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Phạm Thanh Bình