BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2989/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

Trảlời Công văn số 883/CT-THNVDT ngày 05/6/2015 của Cục Thuế tỉnh An Giang về việchoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xửphạt vi phạm hanh chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chínhthuế;

Căncứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtmột số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtQuản lý thuế;

Căncứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giátrị gia tăng;

Căncứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căncứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp vướng mắc của Cục Thuế tỉnh An Giangnêu tại Công văn số 883/CT-THNVDT ngày 05/6/2015 về việc hoàn thuế giá trị giatăng, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn số 1728/TCT-KK ngày 07/5/2015,Công văn số 2093/TCT-KK ngày 28/5/2015 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Theođó: DNTN Nguyễn Thị Thùy Trinh chậm khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng kýthuế (khai điều chỉnh, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng) nhưng trước khicơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thì DNTN Nguyễn Thị Thùy Trinh bị xửphạt vi phạm hành chính về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngânhàng. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh An Giang phối hợp với Cơ quan thuế quản lý trựctiếp Nhà cung cấp kiểm tra hàng hóa, dịch vụ thực tế mua bán và việc thanhtoán, nhận tiền thanh toán tại các tài khoản ngân hàng có liên quan, trên cơ sởđó xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).8

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí