BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 299/BXD-HĐXD
V/v: Khảo sát thực hiện cơ chế tổng thầu theo hình thức hợp đồng EPC .

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: ………………………………….

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bảnsố 569/VPCP-KNTN ngày 22/01/2009, giao Bộ Xây dựng tổ chức tổng kết, đánh giákết quả quá trình thực hiện cơ chế tổng thầu theo hình thức hợp đồng EPC để đưara các quy định phù hợp thực tế và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan báo cáo tình hình thực hiệncơ chế theo hình thức tổng thầu EPC do mình quản lý và thực hiện, theo nhữngnội dung chính sau đây:

- Thông tin về dự án (tên dự án, chủ đầu tư, tổng thầu EPC,địa điểm xây dựng, qui mô đâu tư xây dựng, tổng mức đầu tư, quá trình thựchiên).

- Hình thức giao nhận thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạnchế, đấu thầu quốc tế, chỉ định thầu).

- Tư cách nhà thầu:(là liên danh, tổng thầu chính và thầuphụ gồm:...)

- Cơ sở xác định giá hợp đồng, thực hiện hợp đồng theo giátrọn gói, điều chính giá...

- Cơ cấu tổ chức, điều hành tại công trường của chủ đầu tư,của tổng thầu.

- Phân định trách nhiệm giữa chủ đầu tư, tổng thầu, thầuphụ.

- Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán; cungcấp vật tư thiết bị.

- Cơ chế thực hiện giám sát, nghiệm thu.

- Phương thức tạm ứng, thanh toán hợp đồng.

- Quản lý, tổ chức thực hiện tiến độ dự án.

- Đánh giá về hiệu quả khi thực hiện hình thức EPC.

- Những thuận lợi, kho khăn vướng mắc trong quá trình thựchiện (về cơ chế, về kinh nghiệm,...)

- Những đề xuất về cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thựchiện tốt hơn hình thức tổng thầu EPC.

Đề nghị Quý cơ quan gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày12/3/2009 theo địa chỉ:

Bộ Xây dựng (Vụ Quản lý hoạt động xây dựng), 37 Lê Đại Hành,Hà Nội.

(Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Xây dựng sẽ cử mộtsố đơn vị đến làm việc trực tiếp với Quý cơ quan để làm rõ những vấn đề cầnthiết. Thời gian làm việc sẽ thông báo cụ thể sau)

Rất mong được sự hợp tác của Quý cơ quan.

Nơi nhận :
-Như trên
-Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang