CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 299/CP-CN
V/v Chỉ định thầu thi công xây lắp và tư vấn giám sát, quản lý xây dựng thực hiện công việc bổ sung sử dụng vốn dư sau đấu thầu. Dự án cấp nước 1A Hải Phòng

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải phòng (công văn số 483/CV-UB ngày 14 tháng 2 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1153 BKH/VPXT ngày 03 tháng 3 năm 2003) về việc chỉ định thầu thi công xây lắp và tư vấn giám sát, quản lý xây dựng thực hiện công việc bổ sung sử dụng vốn dư sau đấu thầu, Dự án cấp nước 1A, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chỉ định thầu thi công xây lắp và tư vấn giám sát, quản lý xây dựng với việc cải tạo hệ thống cấp nước 2 phường Hùng Vương và Quán Toan (phần mở rộng của Dự án 1A) thực hiện theo hình thức bổ sung hợp đồng như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại các văn bản nêu trên, với nội dung sau:

- Nhà thầu China Metallurgical Construction Corporation (MCC) Trung Quốc thực hiện thi công cải tạo hệ thống cấp nước với giá gói thấu là 11,452 tỷ đồng.

- Liên danh Consulting Engineers Salzgitter GmbH (Đức)+ Công ty tư vấn Chính phủ thoát nước môi trường Việt Nam (CES + VIWASE) thực hiện giám sát thi công, quản lý xây dựng Dự án với giá 46.729,68 Euro + 30.313,48 USD.

2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên, quyết định phê duyệt 2 hợp đồng bổ sung và Chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng