TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 299/GSQL-GQ2
V/v loại hình xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH D.I.
(Đ/c: Lô 69-71 Khu chế xuất Linh Trung II, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Ngày08/4/2013, Công ty TNHH D.I có công văn số 117/2013/DI về việc xác định loạihình xuất khẩu, để có cơ sở hướng dẫn Công ty, Cục Giám sát quản lý về Hải quanđề nghị Công ty báo cáo rõ:

-Quy trình công ty thu gom lại bụi (tạp chất) sau quá trình sản xuất.

-Lượng vàng, bạc, bạch kim chứa trong bụi, tạp chất công ty đã tính vào định mứcsản xuất sản phẩm chưa?

-Cách tính, thời điểm xác định định mức với đối tác nhận gia công, tái chế bụi,tạp chất ở nước ngoài.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha