BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 299/TCT-CS
V/v Hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2291/CT-KTT ngày10/11/2014 và công văn số 1824/CT-KTT ngày 26/9/2014 của Cục Thuế tỉnh HậuGiang về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuếGTGT thì:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấuthương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đãchiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mạicăn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hànghóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần muacuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúcchương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảngkê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóađơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuếđầu ra, đầu vào”.

Theo quy định tại Điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thôngtư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập hóa đơnbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

“2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thươngmại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thươngmại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh sốhàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnhtrên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trườnghợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàngbán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh,số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bênmua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào”.

Căn cứ hướng dẫn trên và trình bày của Cục Thuế tỉnh HậuGiang, trường hợp Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 565 mua xi măng từcác nhà cung cấp với đơn giá ghi trên hóa đơn GTGT là 70.000 đồng/bao nhưngtrên thực tế, Công ty thanh toán tiền mua hàng cho các nhà cung cấp thấp hơn(do chính sách các nhà cung cấp giảm giá hàng hóa khi Công ty mua với số lượngđạt mức nhất định) thì nhà cung cấp thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh giảm số tiềnchiết khấu thương mại kèm bảng kê các số hóa đơn phải điều chỉnh, số tiền, tiềnthuế điều chỉnh. Căn cứ vào các hóa đơn điều chỉnh, nhà cung cấp và Công ty cổphần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 565 kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuếđầu ra, đầu vào theo quy định.

Khi Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 565 bán hàngcho các đại lý, Công ty thực hiện xuất hóa đơn GTGT theo giá thực tế bán.

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 565 được khấu trừ,hoàn thuế GTGT nếu hóa đơn GTGT được lập đúng quy định nêu trên và đáp ứng đượccác điều kiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biếtvà hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ KK&KTT, PC;
- Lưu: VT, CS
(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn