BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần cao su Sài Gòn - Kymdan
(Đ/c: 28 Bình Thới, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 170/CV-KD-12 ngày 24/9/2012 của Công ty Cổ phần cao su Sài Gòn - Kymdan về chính sách thuếđối với khoản thu từ lãi tiền cho vay, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Xác định tỷ lệ lãi suất củakhoản cho vay

a) Về việc xác định giá trịtrường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết:

Thông tư số 117/2005/TT-BTC ngày19/12/2005 và Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện xác định giá trị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bêncó quan hệ liên kết.

Tại Khoản 4.3 Điều 3 Phần A Thôngtư số 66/2010/TT-BTC nêu trên quy định về các trường hợp doanh nghiệp được xácđịnh là các bên có quan hệ liên kết như sau:

"4.3. Các bên cùng tham giatrực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tưdưới mọi hình thức vào một bên khác.

Thông thường, hai doanh nghiệptrong một kỳ tính thuế có quan hệ giao dịch kinh doanh thuộc một trong cáctrường hợp sau thì xác định là các bên liên kết:

b) Một doanh nghiệp nắm giữ trựctiếp hoặc gián tiếp ít nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;...".

Tại Khoản 1.2 Điều 5 Phần B Thôngtư số 66/2010/TT-BTC nêu trên quy định về nguyên tắc áp dụng phương pháp xácđịnh giá thị trường như sau:

"1.2. Doanh nghiệp tự chọn mộtgiá trị phù hợp nhất trong các giá trị của biên độ giá thị trường chuẩn để làmcăn cứ điều chỉnh giá trị tương ứng của giao dịch liên kết. Trường hợp giá sảnphẩm trong giao dịch liên kết khác với giá trị phù hợp nhất nhưng kết quả khônglàm giảm thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp không phảithực hiện điều chỉnh".

Theo trình bày của Công ty Cổ phầncao su Sài Gòn - Kymdan tại công văn số 170/CV-KD-12 nêu trên thì Công tyKymdan Australia là chi nhánh của Công ty Cổ phần cao su Sài Gòn - Kymdan tạiÚc, với 100% vốn hoạt động là vốn của Công ty Cổ phần cao su Sài Gòn - Kymdan.

Căn cứ các nội dung trên thì Côngty Cổ phần cao su Sài Gòn - Kymdan và Công ty Kymdan Australia là các bên liênkết. Trường hợp Công ty Cổ phần cao su Sài Gòn - Kymdan cho Công ty KymdanAustralia vay tiền không tính lãi suất (lãi suất = 0%) thì Công ty Cổ phần caosu Sài Gòn - Kymdan thực hiện điều chỉnh tỷ lệ lãi suất của khoản cho vay nêutrên theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường theo quy định tạiThông tư số 117/2005/TT-BTC và Thông tư số 66/2010/TT-BTC nêu trên.

b) Về quyền ấn định của Cơ quanthuế

Tại Khoản 1 Điều 9 Hiệp định tránhđánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Úc quy định về những xí nghiệp liên kết nhưsau:

"1. Khi:

a) Một xí nghiệp của một Nước kýkết trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc điều hành, kiểm soát hoặc thamgia góp vốn của một xí nghiệp của Nước ký kết kia; hoặc

b) Các đối tượng gián tiếp hoặctrực tiếp cùng tham gia vào công tác điều hành, kiểm soát hoặc tham gia góp vốncủa một xí nghiệp của một Nước ký kết và của xí nghiệp của Nước ký kết kia;

Và trong cả hai trường hợp, trongquan hệ về tài chính hay thương mại giữa hai xí nghiệp trên có những điều kiệnràng buộc khác với những điều kiện quy định cho các xí nghiệp độc lập, lúc đómọi khoản lợi tức mà một xí nghiệp lẽ ra có thể thu được nếu không có nhữngđiều kiện đặc biệt trên, nhưng nay vì những điều kiện đó mà xí nghiệp trênkhông thu được, sẽ vẫn được tính vào tổng số các khoản lợi tức xí nghiệp đóphải thu và phải nộp thuế tương ứng".

Tại Khoản 1e Điều 37 Chương IV LuậtQuản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định các trường hợp người nộp thuế nộp thuếtheo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật vềthuế như sau:

"e) Mua, bán, trao đổi và hạchtoán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trênthị trường".

Tại Khoản 2 Điều 9 Phần C Thông tưsố 66/2010/TT-BTC nêu trên quy định về trách nhiệm và quyền hạn của cơ quanThuế như sau:

"2. Ấn định mức giá được sửdụng để kê khai tính thuế, ấn định thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhậpdoanh nghiệp phải nộp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong cáctrường hợp sau: ...

d) Cơ quan Thuế nghi ngờ doanhnghiệp không áp dụng hoặc cố tình áp dụng không đúng các quy định tại Thông tưnày và doanh nghiệp không chứng minh được trong thời hạn tối đa là 90 ngày kểtừ khi nhận được thông báo của cơ quan Thuế".

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp cơ quan thuế phát hiện tỷ lệ lãi suất của khoản cho vay của Công ty Cổ phầncao su Sài Gòn - Kymdan đối với Công ty Kymdan Australia không theo giá trịgiao dịch thông thường trên thị trường thì cơ quan thuế ấn định tỷ lệ lãi suấtđể xác định doanh thu tính thuế.

2. Về thuế TNDN

Tại Mục V Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và tại Điều 7 Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy địnhthu nhập từ lãi cho vay vốn là khoản thu nhập khác chịu thuế TNDN trong kỳ tínhthuế.

Căn cứ các quy định nêu trên thìkhoản thu nhập Công ty Cổ phần cao su Sài Gòn - Kymdan có được từ việc cho Côngty Kymdan Australia vay tiền là thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tạiThông tư số 130/2008/TT-BTC và Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên.

3. Về chính sách thuế GTGT

Ngày 11/12/2012, Bộ Tài chính cócông văn số 17164/BTC-TCT hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương về chính sách thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cánhân không phải là tổ chức tín dụng. Theo nội dung công văn số 17164/BTC-TCT nêu trên thì khoản thu từ lãi tiền cho vay mà pháp luật không cấm của tổ chức,cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổphần cao su Sài Gòn - Kymdan biết và đề nghị Công ty Cổ phần cao su Sài Gòn -Kymdan cung cấp các tài liệu có liên quan đến khoản cho vay của Công ty Cổ phầncao su Sài Gòn - Kymdan đối với Công ty Kymdan Australia và liên hệ với CụcThuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn