THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 299/TTg-QHQT

V/v: Phê duyệt danh mục Chương trình Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (ECAP III) do EU tài trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 798/BKH-KTĐN , ngày 03 tháng 02 năm 2010) về việc phê duyệt danh mục Chương trình Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (ECAP III) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án “Chương trình Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (ECAP III)” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, thực hiện thông qua chương trình hợp tác khu vực ASEAN với các nội dung được nêu tại công văn trên.

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm