BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2993/BHXH-TCKT
V/v quản lý và sử dụng kinh phí CSSKBĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là BHXH tỉnh), BHXH huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi là BHXH huyện), Văn phòng BHXH Việt Nam và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) để thực hiện CSSKBĐ cho cán bộ, viên chức cơ quan BHXH như sau:

1. BHXH tỉnh, BHXH huyện, Văn phòng BHXH Việt Nam và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam (sau đây gọi là các đơn vị) có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC được nhận kinh phí CSSKBĐ để CSSKBĐ cho cán bộ, viên chức trong cơ quan BHXH.

2. Mức trích kinh phí CSSKBĐ theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 17 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC : Bằng 1% tổng số tiền đóng đóng bảo hiểm y tế (không bao gồm tiền lãi chậm đóng bảo hiểm y tế).

3. Nội dung chi và hạch toán kinh phí CSSKBĐ

3.1. Nội dung chi CSSKBĐ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC và tng hp quyết toán vào chi phí chi quản lý bộ máy của đơn vị (mục 6250, tiểu mục 6254 Mục lục ngân sách chi quản lý bộ máy Ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định s 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đi với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam).

3.2. Các đơn vị khi nhận được kinh phí CSSKBĐ thực hiện hạch toán tăng nguồn kinh phí quản lý bộ máy. Số kinh phí CSSKBĐ đến cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển nguồn sang năm sau đtiếp tục sử dụng theo quy đnh.

3.3. Hạch toán kế toán

a) Về nguồn kinh phí

- Đối với BHXH tỉnh, BHXH huyện

Khi thực hiện trích chuyển kinh phí CSSKBĐ từ tài khoản “Tiền gửi chi BHXH” sang tài khoản “Tiền gửi chi QLBM”, ghi:

Nợ TK 673 - Chi BHYT

Có TK 1121 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Nợ TK 1121 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động

- Đối với Văn phòng BHXH Việt Nam, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Khi nhận được kinh phí CSSKBĐ thực hiện hạch toán tăng nguồn kinh phí quản lý bộ máy, ghi:

Nợ TK 1121 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động.

b) Về chi CSSKBĐ

Các đơn vị thực hiện chi và hạch toán kế toán theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đc;
- Ban CSYT;
- Lưu: VT, TCKT (03).

KT. TNG GIÁM ĐC
PHÓ
TNG GIÁM ĐC
Nguyễn Đình Khương