BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2993/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế lô hàng NK mang mục đích nhân đạo, từ thiện

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời công văn số 205/CTĐ ngày 17/5/2013 của Hội Chữ thậpđỏ tỉnh Lâm Đồng về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng 08 máygây mê đã qua sử dụng do Tổ chức MESCH - Úc tặng, về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm c.2 khoản 4 Điều 105 và Điều 108 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ khoản a Mục 19 Điều 4 Phần I Thông tư 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng,hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CPngày 27/12/2011 của Chính phủ, thì:

Hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từthiện thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trịgia tăng. Thẩm quyền xét miễn thuế nhập khẩu là Bộ Tài chính.

Trường hợp lô hàng 08 máy gây mê nêu trên, nếu được Bộ Y tếcho phép nhập khẩu thì sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đề nghị Hội Chữ thậpđỏ tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 106 Thông tư số194/2010/TT-BTC nêu trên và gửi đến Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để đượcxem xét xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồngđược biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng