BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2996/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng hàng NK.

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2006

Kính gửi:Cục Hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 557/HQLS-NV ngày 19/6/2006của Cục Hải quan Lạng Sơn về vướng mắc trong việc thực hiện một số văn bản vềkiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra vềchất lượng có hiệu lực thực hiện sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo thì đươngnhiên Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 26/1/2000 của Bộ Khoa học Côngnghệ và Môi trường hết hiệu lực thi hành.

2. Các cơ quan kiểm tra tại phụ lục 1 kèm Thôngtư số 44/2001/TT-BKHCNMT ngày 25/7/2001 thực hiện kiểm tra hàng hoá theo yêucầu của cơ quan quản lý nhà nước nếu có tên trong những tổ chức kỹ thuật đượcchỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá (cột 5) Danh mục kèm theo Quyếtđịnh 50/2006/QĐ-TTg thì được xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng vàthực hiện kiểm tra chất lượng hàng hoá XNK.

3. Phương tiện vận tải chuyên dùng tay lái bênphải hoạt động trong phạm vi hẹp được ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2006 của Bộ Giao thông vận tải thuộc đối tượng hànghoá phải kiểm tra chất lượng nêu tại phần 5 Danh mục ban hành kèm theo Quyếtđịnh 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khi nhập khẩu, doanh nghiệp phảiđăng ký kiểm tra chất lượng.

4. Về quản lý đồ chơi trẻ em, Bộ Văn hoá - Thôngtin có chức năng công bố tính năng và các loại đồ chơi trẻ em được phép nhậpkhẩu, Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng tổ chức kiểm tra chất lượng đối vớiloại đồ chơi trẻ em dưới 36 tháng tuổi. Như vậy không có sự quản lý chồng chéogiữa các cơ quan nhà nước đối với mặt hàng này. Khi làm thủ tục hải quan vềchính sách mặt hàng phải thực hiện theo quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin, vềquản lý chất lượng phải thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhậpkhẩu: Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệsinh, an toàn thực phẩm, cơ quan hải quan có yêu cầu doanh nghiệp xuất trìnhGiấy đăng ký kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ quan kiểmtra) để làm thủ tục hải quan. Không yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện các quyđịnh về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinhan toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất

6. Đối với những sản phẩm quy định tại mục 2.2,2.3 phần 2 Quyết định 50/2006/QĐ-TTg thuộc trách nhiệm của Bộ Thuỷ sản, khi làmthủ tục nhập khẩu cần thực hiện quy định về kiểm tra chất lượng của Bộ Thuỷ sản.

Tổng cục Hải quan trải lời để Cục Hải quan LạngSơn biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An