BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2996/TCHQ-TXNK
V/v Biểu thuế áp dụng năm 2014

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản ngày 28/5/2013của Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính về việc xây dựng Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng cho năm 2014. Để phục vụ công tác rà soát,điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với thực tế hoạt động của các doanh nghiệp,nâng cao tính hiệu quả của chính sách. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quancác tỉnh thành phố tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, các vướng mắc trongviệc thực hiện chính sách liên quan tới Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi trong thời gian từ đầu năm đến nay, đồng thời có đề xuất phương áncụ thể để giải quyết các kiến nghị, vướng mắc (các vướng mắc phải có thông tin,số liệu cụ thể để chứng minh; các kiến nghị và phương án đề xuất phải có căn cứvà khả thi).

Văn bản gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuấtnhập khẩu) và gửi file mềm công văn (dưới dạng file word) vào địa chỉ emailphongphanloai@customs.gov.vn (trường subject đề nghị ghi: Sua Bieu thue 2014)trước ngày 10/06/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang