BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------
Số: 2996/TCT-KK
V/v hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với gạo xuất khẩu ủy thác
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang.
Trả lời công văn số 41200/CT-TTra ngày 26/7/2011 của Cục Thuế tỉnh An Giang về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng ủy thác xuất khẩu gạo qua Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Trường hợp ủy thác xuất khẩu gạo tại thị trường tập trung Bangladesh do Tổng Công ty Lương thực Miền Nam là đầu mối nhận ủy thác xuất khẩu, Bộ Tài chính đã có công văn số 211/BTC-TCT ngày 18/6/2010, công văn số 129/BTC-TCT ngày 22/4/2011. Theo đó, thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với gạo xuất khẩu ủy thác thực hiện như hướng dẫn tại công văn số 4479/TCT-KK ngày 05/11/2010 của Tổng cục Thuế.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ: CST, PC (BTC);
- Vụ: CS, PC (2b), DNL, TTr (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b);
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái