BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2996/TM /ĐT
V/v xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm của d/n FDI sản xuất tại VN.

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng cục hải quan

Trả lời công văn số 2416/TCHQ- GSQL ngày 26/5/2003 của Tổng Cục hải quân về việc xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để tạo tài sản cố định theo chỉ định của người mua nước ngoài, Bộ Thương mại có ý kiến về những đề Quý Tổng cục nêu ra như sau:

1 - Về câu hỏi thứ nhất:Nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài đang thực hiện các công trình tại Việt Nam có được áp dụng Điểm 2 Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại hay không?:

Theo Điểm 1 về Đối tượng và Phạm vi áp dụng của Thông tư số 22/2000/TT-BTM thì Đối tượng điều chỉnh của Thông tư là “doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”. Do đó các nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ xây lắp các công trình tại Việt Nam (mà không phải doanh nghiệp có vốn ĐTNN) không phải đối tượng áp dụng Thông tư này, trừ các nhà thầu dầu khí và nhà thầu phụ dầu khí vừa được hoạt động theo Luật Dầu khí, vừa theo Luật ĐTNN.

2 - Về câu hỏi thứ hai: Doanh nghiệp có vốn ĐTNN có được xuất nhập khẩu tại chỗ hay không trong trường hợp:

2.1. Là nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài trúng thầu xây dựng lắp đặt tại Việt Nam; Vấn đề này đã được quy định tại Điểm 2-Mục VI Thông tư số 22/2000/TT-BTM . Điều này nhằm tạo khả năng cạnh tranh, khuyến khích sử dụng hàng sản xuất trong nước lắp đặt các công trình, thay vì việc nhà thầu sẽ nhập khẩu từ nước ngoài các hàng hoá tương tự để xây dựng lắp đặt công trình đấu thầu quốc tế tại Việt Nam mà nhà thầu nước ngoài đã trúng.

2.2. Thương nhân nước ngoài chỉ định giao bán hàng tại Việt Nam đơn thuần chỉ là việc kinh doanh mua của doanh nghiệp ĐTNN này để bán cho doanh nghiệp ĐTNN khác;

- Quy định về xuất nhập khẩu tại chỗ để cập ở Thông tư 22/2002/TT-BTM không áp dụng trong trường hợp đó.

- Tuy nhiên, theo Thông tư 22/2000/TT-BTM có cho phép đối với trường hợp gia công hàng xuất ở Việt Nam (người đặt gia công mua nguyên liệu của một doanh nghiệp ĐTNN giao nguyên liệu này cho một doanh nghiệp khác gia công sản xuất hàng xuất khẩu cho chính thương nhân này qua hợp đồng gia công xuất khẩu. Người đặt gia công nước ngoài này không có hành vi bán nguyên liệu cho người nhận gia công trong nước)

Bộ Thương mại xin thông báo ý kiến để Quý Tổng Cục tham khảo./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỦ TRƯỞNG
Mai văn Dâu