VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 2996/VPCP-KTN

V/v: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thuê đất không qua đấu giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (công văn số 07/TTr-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2010, số 47/BC-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 4430/BTC-QLCS ngày 12 tháng 4 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 528/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 02 năm 2010) về việc cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thuê khu đất 2.812m2 vị trí góc đường Trần Phú – Bà Triệu, phường 3, thị xã Bạc Liêu không qua đấu giá, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất và xác định giá đất để tính tiền thuê đất đối với diện tích khu đất nêu trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đất đai.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý