TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2997/CT-TTHT
V/v thuế giá trị gia tăng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 5 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Quang Lượng Tử Việt Mỹ
Địa chỉ : Lô I3 Đường N2 Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311542527

Trả lờivăn bản số 04 CV/2012 ngày 02/4/2012 của Công ty về thuế giá trị gia tăng(GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết a điểm 1, điểm 2 Điều 9 và Điều 11 Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT:

“Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu ranước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu;

- Hàng hóa bán vào khu phithuế quantheo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàngmiễn thuế;

- Các trường hợp được coi là xuấtkhẩu theo quy định của pháp luật:

+ Hàng hoá gia công chuyển tiếp theoquy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hoá quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hoá với nước ngoài.

+ Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ theoquy định của pháp luật.

+ Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hộichợ, triển lãm ở nước ngoài.”;

“Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hoá xuất khẩu:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hoáxuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu;

- Có chứng từ thanh toán tiền hànghoá xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan theo quy địnhtại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ vớitổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịchvụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có cam kết của tổ chức ở nướcngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam,không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam; Cam kết của cá nhânở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam địnhcư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịchvụ.

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cánhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồngvà chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làmthủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.

c) Đối với vận tải quốctế:

- Có hợp đồng vận chuyển hành khách,hành lý, hàng hoá giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặngquốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểmđi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của phápluật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinhdoanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.

- Có chứng từ thanh toán qua ngânhàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng.Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toántrực tiếp.

d) Đối với dịch vụ củangành hàng không, hàng hải:

d.1) Dịch vụ của ngành hàng không áp dụng thuế suất 0% đượcthực hiện trong khu vực cảng hàng không quốc tế, sân bay, nhà ga hàng hoá hàngkhông quốc tế và đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài,hãng hàng không nước ngoài hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nướcngoài, hãng hàng không nước ngoài;

- Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng hoặc các hìnhthức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp các dịchvụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài phát sinh khôngthường xuyên, không theo lịch trình và không có hợp đồng, phải có chứng từthanh toán trực tiếp của tổ chức nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài.

Các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trênkhông áp dụng đối với dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảnghàng không Việt Nam (passenger service charges).

d.2) Dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0% thực hiệntại khu vực cảng và đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài,người đại lý tàu biển hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nước ngoàihoặc người đại lý tàu biển;

- Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của tổ chức ởnước ngoài hoặc có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của người đại lýtàu biển cho cơ sở cung ứng dịch vụ hoặc các hình thức thanh toán khác được coilà thanh toán qua ngân hàng.”;

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hànghoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu,sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Ví dụ 37: Hàng may mặc áp dụng thuếsuất là 10% thì mặt hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinhdoanh thương mại đều áp dụng thuế suất 10%.”

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp đượcthành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 413043000056 do Ban quản lý khu Côngnghệ cao TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/02/2012 có trụ sở tại khu Công nghệ cao Quận9- không phải là doanh nghiệp hoạt động trong khu phi thuế quan do đó khi muahàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, các đơn vị này phải lập hóa đơn GTGT vàtính thuế GTGT theo thuế suất tương ứng với hàng hóa, dịch vụ cung cấp (5% hoặc10%).

Mặt hàng linh kiện điện tử xuất bántrong nước áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%; nếu xuất khẩu linh kiện điện tửra nước ngoài đáp ứng các điều kiện qui định tại điểm 2 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất 0%.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp lụât đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận
- Như trên;
- Phòng KT 1;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
731_pthy 73456/12

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga