BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2997 TCT/NV5
V/v thuế TNCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Văn phòng đại diện Công ty Unilever N.V.
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục thuế nhận được thư đề ngày 2 tháng 7 năm 2003 của Văn phòng đại diện Công ty Unilever N.V về vấn đề thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với trợ cấp chuyển vùng một lần của người nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2002 của Bộ tài chính, trợ cấp chuyển vùng một lần của người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN.

Ngày 15 tháng 1 năm 2003, Tổng cục thuế đã có công văn số 214 TCT/NV2 hướng dẫn Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định trợ cấp chuyển vùng một lần của người nước ngoài, trong đó có yêu cầu các cá nhân người nước ngoài phải cung cấp các hoá đơn, chứng từ hợp pháp về khoản tiền phải chi trả cho việc chuyển vùng đến cư trú tại Việt Nam, để cơ quan thuế có cơ sở loại trừ khoản trợ cấp chuyển vùng khi xác định thu nhập chịu thuế.

Các chứng từ xuất trình cho cơ quan thuế để xác định khoản trợ cấp chuyển vùng không chịu thuế thu nhập cá nhân được áp dụng đối với các khoản trợ cấp phát sinh kể từ ngày công văn số 214 TCT/NV2 ký ban hành.

Tổng cục thuế thông báo để Văn phòng đại diện Unilever N.V. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến