BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
V/v: Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Theo phản ảnh của Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (sau đây gọi là BHXH tỉnh, thành phố), trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành còn có vướng mắc đối với trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên mà sau khi sinh, con bị chết (có con chết, có con còn sống hoặc các con đều chết); đối với trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhiều lần, khi giám định thương tật có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 5%.
Để có căn cứ hướng dẫn thực hiện các nội dung vướng mắc trên, BHXH Việt Nam đã tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 4/7/2014 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 2354/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động, BHXH Việt Nam sao gửi công văn nêu trên đến BHXH tỉnh, thành phố để làm căn cứ thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để tổng hợp, xem xét hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Website BHXHVN;
- Lưu: VT, CSXH.
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương