BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Bộ Công thương
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 855/ĐN-TC ngày 06/5/2011 của Công ty Hợp tác Kinh tế - Quân khu 4 đề nghị cho phép nhập khẩu 02 xe ôtô du lịch đang sử dụng của Công ty Phát triển Miền núi (là Công ty con 100% vốn của Công ty Hợp tác Kinh tế - Quân khu 4) và cán bộ của Công ty từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (đường 8) - Hà Tĩnh; thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ cụ thể như sau:
Công ty Hợp tác Kinh tế - Quân khu 4 là doanh nghiệp Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ giúp đỡ Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong lĩnh vực kinh tế và an ninh quốc phòng từ năm 1985 cho đến nay và luôn được các cơ quan hữu quan của Lào và các cơ quan của Chính phủ, Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao. Vì điều kiện về phương tiện đi lại khó khăn; mặt khác, để phục vụ nhu cầu công tác và sinh hoạt tại nước bạn, Công ty và cán bộ của Công ty (có thời gian làm việc tại Lào trên 10 năm) đã nhận chuyển nhượng xe ôtô và sử dụng xe trong thời gian làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Do nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không có cảng biển; trên cơ sở nội dung hướng dẫn tại điểm a, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam (có quy định: Riêng đối với người Việt Nam định cư ở các nước có chung biên giới đất liền được phép hồi hương thì được làm thủ tục nhập khẩu xe ôtô tại cửa khẩu quốc tế đường bộ) và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty và cán bộ của Công ty được nhập 02 xe ôtô nêu trên qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Tổng cục Hải quan đề nghị cho phép Công ty và cán bộ của Công ty được làm thủ tục nhập 02 xe ôtô tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh với điều kiện 02 xe ôtô đang sử dụng phải đáp ứng điều kiện quy định đối với nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng và Công ty, cán bộ của Công ty có trách nhiệm nộp đủ các loại thuế đối với 02 xe ôtô theo quy định hiện hành của pháp luật.
Đề nghị Bộ Công Thương sớm có ý kiến về nội dung đề nghị nêu trên để Tổng cục Hải quan trả lời Công ty Hợp tác Kinh tế - Quân khu 4.
Tổng cục Hải quan trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh