BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2998/TCT-CS
V/v Hóa đơn bán lẻ

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2009

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hà Nội.

Trảlời công văn số 10129/CT-HTr ngày 19/06/2009 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vềviệc hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 7, mục I, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền:

Tổchức, cá nhân sử dụng máy tính tiền để bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tại các cửahàng, quầy hàng, siêu thị phải sử dụng hóa đơn bán lẻ (sử dụng cho máy tínhtiền). Hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền do Bộ Tài chính phát hành hoặcdo tổ chức, cá nhân tự in đăng ký với Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW.Mẫu hóa đơn bán lẻ in từ máy tính tiền phải có các chỉ tiêu như: Tên, địa chỉ,mã số thuế đơn vị bán hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất GTGT, tiềnthuế GTGT. Hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên, liên 1: Lưu, liên 2: Giao kháchhàng”.

Trườnghợp chứng từ in từ thiết bị để thu phí trông giữ xe của doanh nghiệp đáp ứngquy định tại điểm 7, mục I, phần B và mẫu hóa đơn bán lẻ ban hành kèm theoThông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên thì doanh nghiệp phải đăng ký với Cục Thuếđể sử dụng hóa đơn bán lẻ in từ máy tính tiền theo quy định.

Nếuchứng từ in từ thiết bị để thu phí trông giữ xe của doanh nghiệp không đáp ứngquy định tại điểm 7, mục I, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên thì đóchỉ là chứng từ thu tiền hoặc chứng từ quản lý của doanh nghiệp, chứng từ nàykhông phải là hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương