BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2999/BNN-TCCB
V/v: rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vịsự nghiệp có tên trong Quyết định 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Viện Nghiên cứu Hải sản;
- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I;
- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II;
- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III;
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;
- Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Ngày 19/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyếtđịnh số 999/QĐ-TTg về Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Quyết định999/QĐ-TTg) thay thế Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 15/02/2011 của Thủ tướngChính phủ về đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn. Để phù hợp với quy định tại Quyết định số 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhphủ, Bộ đề nghị Thủ trưởng cácđơn vị:

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trình Bộ trưởng xem xét, quyết định theoquy định. Hồ sơ gồm:

a) Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức;

b) Bảng so sánh về đề xuất sửa đổi, bổ sung chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý, cơsở thực tiễn theo mẫu tại Phụ lục kèm theo);

c) Thời hạn gửi văn bản: trước ngày 05/7/2014.

2. Tiếp tục thực hiện các Quyết định của Bộ về quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị đến khi Bộtrưởng ban hành Quyết định mới theo quy định tại Quyết định 999/QĐ-CP của Thủtướng Chính phủ.

Văn bản củacác đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởngtheo quy định./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (16 Bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

PHỤ LỤC

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔSUNG QUYẾT ĐỊNH …………………….
(Ban hành kèm theo Văn bản số 2999/BNN-TCCB ngày 24/6/2014 của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn về đề xuất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấutổ chức của các đơn vị sự nghiệp có tên Quyếtđịnh 999/QĐ-TTg)

Quyết định số……

Đề xuất sửa đổi

Cơ sở đề xuất sửa đổi

Điều 1. Vị trí chức năng:

Điều 1. Vị trí chức năng:

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Điều 5. Trách nhiệm thi hành