TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2999/CT –TTHT
V/v lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Công Ty TNHH Raples Piling Việt Nam
Địa chỉ: Số R4/55 Hưng Phước 2, P. Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
MST 0309363739

Trảlời văn bản số 02/01/2013 ngày 13/05/2013 của Công ty về lập hóa đơn, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 2.10 Phụ lục 4 “Hướng dẫn lập hóa đơnbán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp” Ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ:

“Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt màthời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theokhối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hoá đơn thanh toán khốilượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuếGTGT…”

- Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT).

+ Tại Khoản 8 Điều 7 quy định: “giá tính thuế đối với xây dựng, lắp đặt, làgiá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giaochưa có thuế GTGT”

+ Tại Khoản 5 Điều 8 quy định thời điểm xác định thuếGTGT:

“Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu,bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoànthành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty là nhàthầu xây dựng ký hợp đồng thi công xây dựng, lắp đặt cho khách hàng (chủ đầutư) thì khi nghiệm thu, bàn giao công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng,lắp đặt, Công ty phải lập hóa đơn GTGT xuất giao cho khách hàng toàn bộ giá trịcông trình, bao gồm phần giá trị được giữ lại chưa thanh toán để bảo hành. NếuCông ty không lập hóa đơn cho phần giá trị bảo hành thì tùy theo từng trườnghợp cụ thể, cơ quan thuế sẽ xử lý truy thu số thuế thiếu, phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực thuế theo quy định (Công ty tham khảo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ và thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế).

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi Nhận:
- Như trên ; - P.KT2;- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).
1023-143294/13 KhanhAT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga