BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2999 TCT/NV1
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 22256/CT-HTr ngày 23 tháng 6 năm 2003 Cục thuế thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng bình lọc nước không dùng điện có công suất dưới 50 lít/h, Tổng cục thuế có ý kiến sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3.17, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Mặt hàng bình lọc nước không dùng điện có công suất dưới 500 lít/h áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc