BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2999/TCT-TTHT
V/v: Ngăn chặn hành vi mạo danh, giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để đánh lừa doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

Thời gian vừa qua có những cuộc điệnthoại gọi đến doanh nghiệp tự xưng danh (mạo danh, giả danh) là cán bộ, công chứccơ quan thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế) để mời chào, dụ dỗ,dọa nạt, lừa đảo, ép doanh nghiệp mua sách, tài liệu,ký hợp đồng tài trợ cho các hoạt động in, xuất bản sách hoặc các ấn phm vinh danh doanh nghiệp, cm nang v thuế, lập quỹ hỗ trợ của ngành Thuế, vv...

Tổng cục Thuế khẳng định không có chủtrương, cũng như không cử cán bộ gọi điện, fax hay mang sách, tài liệu bán chodoanh nghiệp hoặc đề nghị tài trợ cho bt kỳ hoạt độngnào.

Việc mạo danh, giả danh như nêutrên là những hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cán bộ thuế, cơ quanthuế các cấp để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp,... đã và đang làm cảntrở hoạt động sản xuất kinh doanh ca doanh nghiệp, gâytn hại đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo, cán bộcông chức của cơ quan thuế các cấp. Các hành vi trái pháp luật nêu trên có dấuhiệu của tội phạm hình sự, cần phải được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lýnghiêm minh theo pháp luật.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế khẩntrương thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đồngchí Cục trưởng Cục Thuế quán triệt nội dung công vănnày tới toàn thể cán bộ công chức, người nộp thuế trên địa bàn và thông báo công khai trên Website của Cục Thuế, Bộ phận mộtcửa, trên các phương tiện truyền thông để tổ chức, cá nhân người nộp thuế biếtvà phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan Công an nhằm phòng ngừa và phát hiện kịpthời các đối tượng có hành vi mạo danh, giả danh nêu trên.

2. CácPhòng Kiểm tra và các Chi cục Thuế gửi thông báo này đến các doanh nghiệp, tổchức, cá nhân nộp thuế lớn (do đơn vị trực tiếp quản lý) biết và chủ động phi hợp phòng ngừa các hành vi lừa đảo.

3. Tuyêntruyền để người nộp thuế trên địa bàn không tiếp tay cho các hành vi lừa đảonêu trên. Trường hợp phát hiện các cá nhân mạo danh, giả danh công chức thuế,cơ quan thuế để bán sách, đ nghị tài trợ, vv... đề nghị người nộp thuế phản ánh kịp thời qua đường dây nóng của cơ quan  thuế và báo cơ quan Công an gần nhất đểcó biện pháp phối hợp, xử lý kịp thời.

Các thông tin liên quan đến các nộidung trên đề nghị các Cục Thuế báo cáo về Tổng cục Thuế (Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế) để khẩn trương tập hpvà xử lý kịp thời.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuếkhẩn trương triển khai và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-
Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
-
Bộ Công an (A 84) (để phối hợp điều tra);
-
Website Tổng cục Thuế;
- NXB T
ài chính-BTC (để phối hợp);
-
Cơ quan báo chí, truyền hình TW;
-
Lưu: VT, TTHT (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Đại Trí