BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 299TCT/TS
V/v: trả lời đơn thư…

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục Tin học và Thống kê Tài chính

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư đềngày 10/1/2005 của Ông Nguyễn Hữu Văn do Cục Tin học và Thống kê Tài chính gửiđến, hỏi: Việc thực hiện nghĩa vụ Tài chính về đất đai khi chuyển nhượng quyềnsử dụng đất; Vấn đề này Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo đơn thư Ông hỏi Ông có mua mộtmảnh đất ở Xuân Đỉnh chủ cũ đã nộp thuế liên tục từ năm 1992 đến năm 2003 đó lànộp thuế nhà đất theo qui định tại Pháp lệnh thuế nhà đất ngày 31/7/1992, Pháplệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh thuế nhà đất ngày 19/5/1994 và Thông tư số 83TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CPngày 25/8/1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất.Năm 2003 Ông được cấp sổ đỏ trong đó ghi diện tích đất ở sử dụng lâu dài và cònnợ lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất. Như vậy hiện tại ông cònphải nộp lệ phí trước bạ với tỷ lệ là 1% và thuế chuyển quyền sử dụng đất vớithuế suất là 4% do lần chuyển nhượng đầu tiên giữa Ông và người chủ cũ (Ông làngười nộp thay thuế chuyển quyền sử dụng đất) theo qui định tại Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuếchuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuếchuyển quyền sử dụng đất.

Nay Ông tiếp tục chuyển đổi diệntích đất Ông đang sử dụng cho người khác, trước hết Ông phải hoàn thành nghĩavụ Tài chính nêu trên Ông mới có quyền chuyển nhượng và khi chuyển nhượng quyềnsử dụng đất lần này Ông là người chuyển quyền sử dụng đất nên Ông phải nộp thuếchuyển quyền sử dụng đất với mức thuế suất là 4%.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Tin họcthống kê trả lời cho Ông Văn và đề nghị Ông liên hệ với Cục Thuế Thành phố HàNội để được hướng dẫn giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội
- Lưu VP(HC), TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương