BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 30/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng Số 9

Trả lời Văn bản số 63CV/CC9-KT-QLDA ngày 05/02/2009 của Côngty cổ phần Xây dựng Số 9 thuộc Tổng công ty cổ phần VINACONEX về áp dụng địnhmức dự toán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo mã hiệu định mức AC.30000- Công tác khoan cọc nhồi tạiQuyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng về ban hành Địnhmức dự toán xây dựng công trình- Phần xây dựng thì cứ 1m khoan sâu thêm vào đáđược nhân hệ số 1,2 của phần hao phí nhân công và máy thi công so với định mứckhoan vào đá tương ứng khi chiều sâu khoan ngàm vào đá >1 lần đường kínhcọc;

Việc xác định cấp đá, nhóm đá để áp dụng cho công tác cọckhoan nhồi phải căn cứ vào kết quả của công tác khảo sát, thí nghiệm cho phùhợp với quy định của định mức;

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần Xây dựng Số 9 thốngnhất với chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh