BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 30/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu.

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnhBình Định

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1407/SVHTTDL ngày30/12/2009 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫnthanh toán chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất. Sau khi xem xét,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình thựchiện theo các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phùhợp với từng thời kỳ. Khi xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình theo vănbản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng, thì chi phí lập hồ sơ yêucầu, đánh giá hồ sơ đề xuất được xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫntại phụ lục kèm theo văn bản này hoặc vận dụng tỷ lệ quy định trong văn bảnnày.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định căn cứ ý kiếntrên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh