ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/SXD-KTXD
V/v công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 11 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cấp thành phố Cần Thơ;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ;
- Các đơn vị sự nghiệp, hợp tác xã và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009,của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lươngtrong các công ty Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xâydựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 củaBộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xâydựng;

Căn cứ văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 củaBộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặthệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùngvà thiết bị; khai thác nước ngầm;

Căn cứ văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 củaBộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảosát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07 tháng 12 năm 2009của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần sửachữa;

Căn cứ văn bản số 258/BTTTT-KHTC ngày 09 tháng 02 năm 2009của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức dự toán xây dựng cơbản công trình bưu chính viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi côngxây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 5291/UBND-XDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2011của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố 10 bộ Đơn giá ngành xâydựng và Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bànthành phố Cần Thơ,

Sở Xây dựng công bố đơn giá xây dựng công trình (phần xâydựng, phần sửa chữa, phần lắp đặt, phần khảo sát, phần thí nghiệm vật liệu, cấukiện và kết cấu xây dựng và đơn giá XDCB công trình bưu chính viễn thông) khuvực thành phố Cần Thơ kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhânliên quan áp dụng hoặc tham khảo sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm2009, của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫntại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Sở Xây dựng hướng dẫn việc xử lý chuyển tiếp việc áp dụngđơn giá xây dựng công trình như sau:

1/. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt trước ngàyký công bố đơn giá này và đã thực hiện phê duyệt dự toán công trình thì chủ đầutư tiếp tục áp dụng đơn giá XDCB do Sở Xây dựng công bố tại văn bản số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008.

2/. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt từ ngày kýcông bố đơn giá này nhưng chưa thực hiện phê duyệt tự toán công trình thì cơquan, tổ chức, cá nhân liên quan có thể tham khảo để quyết định áp dụng đơn giáxây dựng công trình kèm theo công bố tại văn bản này.

3/. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựngcông trình mà chủ đầu tư quyết định áp dụng theo đơn giá xây dựng công trìnhcông bố tại văn bản này được thực hiện theo quy định hiện hành về điều chỉnh dựtoán xây dựng công trình.

Sở Xây dựng sẽ cung cấp tất cả các tài liệu có liên quan khicác tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- VP UBND-HĐND TP;
- BGĐ Sở XD;
- Đưa lên website SXD;
- Lưu VP- KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trương Công Mỹ

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 30/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trìnhCông văn 30/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trìnhCông văn 30/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trìnhCông văn 30/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình

Công văn 30/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trìnhCông văn 30/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình