TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/TANDTC-TH
V/v: rà soát các vụ việc yêu cầu bồi thường trong hoạt động ttụng của Tòa án nhân dân

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Đồng chí Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao
- Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đng chí Chánh án Tòa án nhân dân ti cao về việc báo cáo tình hình giải quyết các yêu cầu bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân, Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Đồng chí chỉ đạo khẩn trương rà soát và lập danh sách báo cáo cụ thể tình hình, kết quả, tiến độ giải quyết đối với các vụ, việc giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị (số liệu của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm số liệu của đơn vị mình và của các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý) tính từ ngày 01/10/2015 đến ngày 20/3/2016 theo biểu mẫu kèm theo Công văn này.

Do yêu cầu báo cáo rất gấp nên danh sách kết quả giải quyết các vụ việc bồi thường phải gửi bằng chuyển phát nhanh về Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao và qua hộp thư điện tử: [email protected] trưc ngày 25/3/2016 để tổng hợp xây dựng Báo cáo chung trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổng hợp) theo số điện thoại 04.62741144 hoặc 04.38256226 để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị các Đồng chí quan tâm phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án
thường trực TANDTC (để báo cáo);
- Lưu: Vụ TH -TANDTC.

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢPPHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Đào Thị Minh Thủy

TÒA ÁN NHÂN DÂN ………….

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THEO LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 20/3/2016)

STT

Loại vụ việc; Họ, tên người yêu cầu, khi kiện

Ngày, tháng, năm nhận đơn

Số, ngày, tháng năm, thụ lý đơn

TA giải quyết

QĐ, BA gây oan, sai

QĐ, BA xác định người bị thiệt hại

Kết quả giải quyết

Trách nhiệm hoàn trả

Số, ngày, tháng năm

CQ ban hành

Số, ngày, tháng, năm

CQ ban hành

QĐ giải quyết bồi thường

Xét xử

Số tiền bồi thường

Stiền đã chi trả

Giải quyết khác

Quyết định hoàn trả (s, ngày, tháng, năm)

Số tiền đã hoàn trả

Số, ngày, tháng, năm

CQ ban hành

Số, ngày, tháng, năm

Đã có hiệu lực PL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I. Các trường hp thuộc trách nhiệm bồi thường của Tòa án (đương sự đồng ý với kết qu thương lượng)

1

Trong ttụng hình sự

Nguyn Văn A

2

Trong ttụng hành chính

3

Trong ttụng dân sự

4

Trong áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND

Tổng

II. Các trường hợp khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu bồi thường

1

Trong ttụng hình sự

1.1

Trách nhiệm của Tòa án

Nguyn Văn B

1.2

Trách nhiệm của VKS

Nguyn Văn C

1.3

Trách nhiệm của Công an

Nguyn Văn D

2

Trong ttụng hành chính

3

Trong ttụng dân sự

4

Trong áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND

5

Trong thi hành án dân sự

6

Trong quản lý hành chính

Tng

Lưu ý: Sliệu thng kê bao gm

+ Các trường hợp thụ lý và giải quyết trong thời gian từ ngày 01/10/2015 đến hết 20/3/2016

+ Các trường hợp thụ lý trước 01/10/2015 và đã giải quyết trước ngày 20/3/2016

+ Các trường hợp thụ lý trước 01/10/2015 nhưng đến hết 20/3/2016 chưa được gii quyết

Mục I: thống kê các trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu Tòa án bồi thường và đồng ý với kết quả thương lượng (Tòa án không phải đưa ra xét xử)

Mục II: thống kê các trường hợp đương sự không đồng ý kết quả thương lượng với cơ quan có trách nhiệm bồi thường (bao gồm cả Tòa án) và khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu bồi thường

Cột 10+11: Ghi rõ số, ngày, tháng, năm; tên cơ quan ban hành quyết định giải quyết bồi thường sau khi kết thúc việc thương lượng giữa người bị thiệt hại với cơ quan đó

Cột 12: Ghi rõ số; ngày, tháng, năm ban hành QĐ, BA của Tòa án xét xử vụ án dân sự yêu cầu bồi thường do người bị thiệt hại khởi kiện tại Tòa án

Cột 13: Tích dấu "X" nếu QĐ, BA của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

Cột 16: Bao gồm các trường hợp trả lại đơn, đình ch ....

Cột 17+18: Các trường hp người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách Nhà nước

NGƯỜI LÀM THỐNG KÊ(Ký, ghi rõ họ tên)

CHÁNH ÁN
(Ký tên, đóng dấu)

Số điện thoại liên hệ của người làm thống kê