BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/T CHQ-GSQL
V/v vướng mc thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm việc theo lời mi

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 4180/HQHN-TXNK ngày 23/12/2015 của Cục Hảiquan Thành phố Hà Nội về vướng mắc thực hiện thủ tục chuyển nhượng 01 xe ô tô tạm nhập theo Giấy phép số 05/TN-CGVN ngày 10/11/2011 do Cục Hải quan Thành phố Hà Nội cấp cho ông Nguyễn Quốc Thành là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm việc theo lời mời (thi hạn làm tạm nhập tái xuất xe từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2015), về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Đồng ý để ông Nguyễn Quốc Thành được thực hiện việc chuyển nhượng chiếc xe ô tô tạm nhập theo Giấy phép số 05/TN-CGVN ngày 10/11/2011 nêu trên theo quy định tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính. Thời điểm chuyển nhượng xe là thời điểm hết thời hạn tạm nhập xe (tháng 9/2015).

2.Đồng thời thực hiện xử lý vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan theo quy định tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ và các văn bản liên quan.

3.Các quy định khác liên quan đến việc chuyển nhượng xe phải đảm bảo theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan Thành phố Hà Nội biết, thực hiện./

Nơi nhận:
-Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh