BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 3295/HQLS-GSQL ngày 28/11/2013và công văn số 3659/HQLS-GSQL ngày 27/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn vềviệc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6, Điều 7 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Quy chếvề kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/TT-BTCngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày19/7/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuếban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/TT-BTC ngày 17/02/2009 của Thủ tướngChính phủ; trên cơ sở nội dung công văn số 3295/HQLS-GSQL và công văn số 3695/HQHN-GSQLngày 27/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo cụ thể kếtquả kiểm tra thực tế cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của Công tyLiên doanh hàng miễn thuế Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan xác nhận:

Địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễnthuế tại Tòa nhà trung tâm dịch vụ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị của Công ty Liêndoanh hàng miễn thuế Lạng Sơn đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hảiquan.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh LạngSơn được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty LD hàng miễn thuế Lạng Sơn (để thực hiện);
(Đ/c 209 Trần Đăng Ninh, Ρ. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn)
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh