THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 30/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục Dự án do UNV tài trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9426/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 12 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường năng lực hoạtđộng tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam", với tổng kinh phí là1.089.658 USD (trong đó viện trợ không hoàn lại của Chương trình Tình nguyệnviên Liên hợp quốc (UNV) là 718.458 USD, viện trợ không hoàn lại bằng hiện vậtcủa một số tổ chức khác là 205.000 USD). Vốn đối ứng cho Dự án được bố trítrong dự toán ngân sách hàng năm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ đề cương Dự án, giao Trung ương Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh xây dựng, thẩm định, phê duyệt và ký Kế hoạch hoạt độnghàng năm (AWP) với UNV; chủ trì triển khai thực hiện Dự án theo quy trình hàihòa quản lý, triển khai Kế hoạch chung và các Dự án hợp tác với các tổ chứcLiên hợp quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNV biết ý kiếntrên của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý việntrợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm