UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 300/SXD-QLHĐXD
V/v công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Gia Lai, ngày 19 tháng 05 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị hoạt động xây dựng.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 củaChính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xâydựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xâydựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng côngtrình;

Căn cứ Công văn số 1726/UBND-CNXD ngày 19/5/2015 của UBND tỉnhGia Lai về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tưxây dựng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của BộXây dựng;

Sở Xây dựng công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xâydựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan xác định đơn giá ca máy trong xây dựng công trình, làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ ngày 15/5/2015và thay thế cho Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình đãcông bố kèm theo Công văn số 524/SXD-QLHĐXD ngày 07/11/2011 của Sở Xây dựng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc, các PGĐ Sở Xây dựng;
- Trang web Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLHĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Việt Hưng

THUYẾT MINH BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

2. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 củaChính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

3. Nghị định 103/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ Quy địnhmức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợptác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức cóthuê mướn lao động theo hợp đồng lao động;

4. Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựngHướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

5. Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựngHướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy vàthiết bị thi công xây dựng công trình;

6. Công văn số 1726/UBND-CNXD ngày 19/5/2015 của UBND tỉnhGia Lai về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhâncông trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày20/3/2015 của Bộ Xây dựng;

II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN:

1. Phương pháp xác định giá ca máy theo Hướng dẫn kèm theoThông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

CCM = CKH + CSC+ CNL + CTL + CCPK

Trong đó:

CCM: Giá ca máy (đồng/ca)

CKH: Chi phí khấu hao (đồng/ca)

CSC: Chi phí sửa chữa (đồng/ca)

CNL: Chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca)

CTL: Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (đồng/ca)

CCPK: Chi phí khác (đồng/ca).

2. Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng tính cho một ca máylàm việc của các loại máy và thiết bị thi công xây dựng, áp dụng để xác địnhchi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, đơn giá xây dựng của địaphương làm cơ sở xác định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình, trong việclập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong bảng giánày xác định cho từng loại máy theo thông số kỹ thuật như: công suất động cơ,dung tích gầu, sức nâng của cần trục... các thông số kỹ thuật này căn cứ theothông số của thiết bị phổ biến trên thị trường và được đưa về cùng một loạithông số nêu trong Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

4. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng này áp dụngđối với các loại máy và thiết bị thi công đang được sử dụng phổ biến để thi công trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong điềukiện làm việc bình thường.

5. Đối với những ca máy và thiết bị thi công chưa có trong bảnggiá này hoặc đối với những máy và thiết bị thi công mới, công nghệ tiên tiến docác doanh nghiệp tự nhập, thì chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế lập tổng dựtoán và các nhà thầu căn cứ vào phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thicông quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng làm cơ sở để lập giá ca máy và báo cáo Sở Xâydựng để trình cấp có thẩm quyền công bố.

6. Giá ca máy trong bảng giá này bao gồm các thành phần chiphí như sau:

- Chi phí khấu hao tính trong giá ca máy là khoản chi phí vềhao mòn của ca máy trong thời gian sử dụng.

- Chi phí sửa chữa tính trong giá ca máy là các khoản chiphí để sửa chữa, bảo dưỡng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt độngtheo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy.

- Chi phí nhiên liệu, năng lượng tính trong giá ca máy làkhoản chi phí về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động(xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn,nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động.

- Giá nhiên liệu tính trong bảng giá ca máy và thiết bị thicông của tỉnh Gia Lai chưa bao gồm thuế giá trị giá tăng (VAT).

- Giá nhiên liệu theo Văn bản số 4391/BCT-TTTN ngày05/5/2015 của Bộ Công Thương V/v điều chỉnh kinh doanh xăng dầu. Cụ thể:

+ Xăng Ron 92: 17.487,727 đồng/lít

+ Dầu Diesel 0,05S: 14.439,090 đồng/lít

+ Dầu Mazut 180CST (3,5S): 11.502,727 đồng/kg (10.007,373 đồng/lít)

- Giá điện theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 củaBộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện.

+ Giá điện: 1.622,01 đồng/kwh

- Chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ tính cho một ca máy làm việc(Kp) được quy định theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựngnhư sau:

+ Động cơ Xăng: 1,03

+ Động cơ Diesel: 1,05

+ Động cơ điện: 1,07

- Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy là khoản chi phí vềtiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiểnmáy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điềukhiển máy quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựngvà các quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp đượchưởng trong doanh nghiệp trong đó:

+ Mức lương đầu vào trong tiền lương thợ điều khiển máy đượctính với mức 1.900.000đồng/tháng (vùng IV) đối với các huyện, thị xã; mức 2.000.000 đồng/tháng (vùng III) đối với Thànhphố Pleiku.

+ Cấp bậc, hệ số lương được áp dụng theo Thông tư số01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

7. Giá ca máy trong bảng giá này chưa tính thuế giá trị giatăng (VAT) của các loại vật tư, phụ tùng nhiên liệu, năng lượng.

8. Giá ca máy của các loại máy để thực hiện một số loại côngtác mà chi phí nhân công điều khiển máy đã tính theo hao phí nhân công trong địnhmức dự toán công trình như (khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu, thí nghiệmcấu kiện, kết cấu xây dựng và một số loại công tác khác) thì không tính tiềnlương thợ điều khiển máy trong bảng giá ca máy này.

III. ĐIỀU CHỈNH GIÁ CA MÁY:

- Giá ca máy được điều chỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể củatừng công trình trên cơ sở mức biến động giá của các yếu tố chi phí tính giá ca máy như nguyên giá, giá nhiên liệu,giá năng lượng, chế độ tiền lương.

- Giá ca máy được điều chỉnh theo các phương pháp sau:

+ Phương pháp bù trừ trực tiếp;

+ Phương pháp hệ số điều chỉnh;

+ Phương pháp chỉ số giá xây dựng;

1. Điều chỉnh giá ca máy theo phương pháp bù trừ trực tiếp: Công thức xác định giá ca máy điềuchỉnh (CCMĐC)theo phương pháp bù trừtrực tiếp (được xác định theo công thức (1)):

CCMĐC = (CKH +CSC + CCPK) x K1 + CNL x K2+ CTL x K3 (đồng/ca) (1)

- Trong đó:

+ CKH, CSC, CCPK, CNL,CTL: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác, chi phí nhiênliệu, chi phí năng lượng, chi phí tiền lương thợ điều khiển máy trong giá camáy tại thời điểm gốc.

+ K1: Hệ số điều chỉnh nguyên giá, xác định theocông thức (2)

K1 =

Nguyên giá tại thời điểm điều chỉnh

(2)

Nguyên giá tại thời điểm gốc

+ K2: Hệ số điều chỉnh chi phí nhiên liệu, nănglượng, xác định theo công thức (3)

K2 =

Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm điều chỉnh

(3)

Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm gốc

+ K3: Hệ số điều chỉnh chi phí tiền lương thợ điềukhiển máy, xác định theo công thức (4)

K3 =

Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy trong ca máy tại thời điểm điều chỉnh

(4)

Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy trong giá ca máy tại thời điểm gốc

2. Điều chỉnh giá ca máy theo phương pháp hệ số điều chỉnh:

- Công thức xác định giá ca máy điều chỉnh (CCMĐC)theo phương pháp hệ số điều chỉnh được xác định theo công thức (5):

CCMĐC = CCM xKĐC (đồng/ca) (5)

+ CCM: giá ca máy tại thời điểm gốc (đồng/ca)

+ KĐC: hệ số điều chỉnh giá ca máy

- Hệ số điều chỉnh giá ca máy tính theo hệ số điều chỉnh chiphí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình giữa thời điểm điều chỉnh và thời điểm gốc. Hệ số điều chỉnh lấytheo công bố của Sở Xây dựng hoặc tính toán của Chủ đầu tư.

3. Điều chỉnh giá ca máy theo phương pháp chỉ số giá xây dựng:

- Công thức xác định giá ca máy điều chỉnh (CCMĐC)theo phương pháp chỉ số giá xây dựng được xác định theo công thức (6).

CCMĐC = CCM x

KMTC2

(đồng/ca) (6)

KMTC1

Trong đó:

+ CCM: giá ca máy tại thời điểm gốc (đồng/ca)

+ KMTC1: chỉ số giá máy thi công xây dựng côngtrình tại thời điểm gốc

+ KMTC2: chỉ số giá máy thi công xây dựng côngtrình tại thời điểm điều chỉnh

- Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình theo hướng dẫncủa Bộ Xây dựng hoặc công bố của tỉnh hoặc tính toán của chủ đầu tư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chủ đầu tư căn cứ yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công cụthể của công trình tổ chức thẩm định, phê duyệt giá ca máy công trình đồng thời với việc tổ chức thẩm định và phêduyệt đơn giá xây dựng công trình.

2. Đối với các công trình xây dựng dạng tuyến như đường giaothông, đường dây tải điện, kênh mương, đường ống và các công trình xây dựng dạngtuyến khác, thì chủ đầu tư quyết định giá ca máy của công trình để lập và quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Chủ đầu tư có thể thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quảnlý chi phí có đủ tư năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để xác định hoặc thẩm tragiá ca máy trước khi quyết định áp dụng.

Ghi chú:

- Đối với trạm trộn bê tông asphan trong bảng giá ca máy (sốthứ tự từ 367 đến 372) giá ca máy không tính dầu mazut và dầu diezen vì 2 loại nhiên liệu này được tính trong sảnxuất bê tông asphan.


BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNGXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Công bố số:300/SXD-QLHĐXD ngày 19/5/2015 của Sở Xây dựng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xâydựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai)

Số TT

Loại máy và thiết bị

Nguyên giá (1000 VND) (Lấy theo TT 06/2010/TT- BXD

Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca

Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển máy

Chi phí tiền lương thợ (CTL)

Giá ca máy (CCM) đồng/ca

Tại địa bàn các huyện, Thị xã

Tại địa bàn TP.Plei ku

Tại địa bàn các huyện, Thị xã

Tại địa bàn TP.Plei ku

Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:

1

0,22 m3

510.800

32.40

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.230.407

1.240.214

2

0,30 m3

618.400

35.10

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.387.798

1.397.605

3

0,40 m3

731.700

42.66

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.590.426

1.600.233

4

0,50 m3

860.200

51.30

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.854.415

1.864.222

5

0,65 m3

971.700

59.40

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.284.084

2.303.968

6

0,80 m3

1.068.900

64.80

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.466.555

2.486.440

7

1,00 m3

1.202.200

74.52

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

2.820.578

2.844.078

8

1,20 m3

1.650.100

78.30

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

3.341.463

3.364.963

9

1,25 m3

1.683.600

82.62

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

3.441.632

3.465.132

10

1,60 m3

2.027.400

113.22

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

4.165.481

4.188.981

11

2,00 m3

2.604.400

127.50

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

4.998.648

5.024.610

12

2,30 m3

2.943.500

137.70

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

5.488.217

5.514.179

13

2,50 m3

3.500.700

163.71

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

5.971.883

5.997.844

14

3,50 m3

6.126.000

196.35

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

8.040.136

8.066.098

15

3,60 m3

6.504.000

198.90

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

8.343.441

8.369.402

16

5,40 m3

7.915.200

218.28

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

9.633.486

9.659.448

17

6,50 m3

10.420.000

332.01

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

13.202.954

13.228.916

18

9,50 m3

16.065.100

397.80

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

18.209.016

18.234.977

19

10,40 m3

18.073.300

408.00

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

19.824.289

19.850.251

Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu:

20

2,5 m3

3.607.600

672.00

kWh

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

4.485.512

4.511.474

21

4,00 m3

4.997.300

924.00

kWh

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

5.964.828

5.990.790

22

4,60 m3

6.976.400

1.050.00

kWh

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

7.715.331

7.741.292

23

5,00 m3

7.254.800

1.134.00

kWh

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

7.955.685

7.981.647

24

8,00 m3

12.650.600

2.079.00

kWh

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

13.682.200

13.708.161

Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu:

25

0,15 m3

462.600

29.70

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.130.899

1.140.707

26

0,30 m3

637.500

33.48

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.375.082

1.384.890

27

0,75 m3

1.022.800

56.70

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.282.662

2.302.547

Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:

1

0,22 m3

510.800

32.40

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.230.407

1.240.214

2

0,30 m3

618.400

35.10

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.387.798

1.397.605

3

0,40 m3

731.700

42.66

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.590.426

1.600.233

4

0,50 m3

860.200

51.30

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.854.415

1.864.222

5

0,65 m3

971.700

59.40

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.284.084

2.303.968

6

0,80 m3

1.068.900

64.80

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.466.555

2.486.440

7

1,00 m3

1.202.200

74.52

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

2.820.578

2.844.078

8

1,20 m3

1.650.100

78.30

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

3.341.463

3.364.963

9

1,25 m3

1.683.600

82.62

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

3.441.632

3.465.132

10

1,60 m3

2.027.400

113.22

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

4.165.481

4.188.981

11

2,00 m3

2.604.400

127.50

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

4.998.648

5.024.610

12

2,30 m3

2.943.500

137.70

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

5.488.217

5.514.179

13

2,50 m3

3.500.700

163.71

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

5.971.883

5.997.844

14

3,50 m3

6.126.000

196.35

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

8.040.136

8.066.098

15

3,60 m3

6.504.000

198.90

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

8.343.441

8.369.402

16

5,40 m3

7.915.200

218.28

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

9.633.486

9.659.448

17

6,50 m3

10.420.000

332.01

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

13.202.954

13.228.916

18

9,50 m3

16.065.100

397.80

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

18.209.016

18.234.977

19

10,40 m3

18.073.300

408.00

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

19.824.289

19.850.251

Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu:

20

2,5 m3

3.607.600

672.00

kWh

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

4.485.512

4.511.474

21

4,00 m3

4.997.300

924.00

kWh

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

5.964.828

5.990.790

22

4,60 m3

6.976.400

1.050.00

kWh

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

7.715.331

7.741.292

23

5,00 m3

7.254.800

1.134.00

kWh

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

7.955.685

7.981.647

24

8,00 m3

12.650.600

2.079.00

kWh

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

13.682.200

13.708.161

Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu:

25

0,15 m3

462.600

29.70

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.130.899

1.140.707

26

0,30 m3

637.500

33.48

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.375.082

1.384.890

27

0,75 m3

1.022.800

56.70

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.282.662

2.302.547

28

1,25 m3

1.818.300

73.44

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

3.370.534

3.394.034

Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu:

29

0,40 m3

942.600

59.40

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.253.965

2.273.850

30

0,65 m3

1.036.800

64.80

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.433.332

2.453.216

31

1,00 m3

1.599.500

82.60

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

3.354.285

3.377.785

32

1,20 m3

1.926.000

113.20

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

4.065.026

4.088.526

33

1,60 m3

2.448.100

127.50

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

4.844.272

4.870.233

34

2,30 m3

3.255.700

163.70

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

6.190.762

6.216.724

Máy xúc lật - dung tích gầu:

35

0,60 m3

602.400

29.10

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.207.690

1.217.498

36

1,00 m3

795.000

38.76

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.539.634

1.549.442

37

1,25 m3

926.000

46.50

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

1.974.606

1.994.490

38

1,65 m3

1.188.400

75.24

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.663.046

2.682.930

39

2,00 m3

1.306.500

86.64

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.830.026

2.849.911

40

2,30 m3

1.543.100

94.65

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

3.226.364

3.249.864

41

2,80 m3

1.928.600

100.80

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

3.655.582

3.679.082

42

3,20 m3

2.862.800

134.40

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

4.917.525

4.941.025

43

4,20 m3

3.817.000

159.60

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

6.110.653

6.134.153

44

Gầu đào 2800x600x7000 (thi công móng cọc, tường Barrette)

493.400

510.669

510.669

Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu:

45

0,90 m3

2.725.800

51.84

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

3.993.347

4.013.231

46

1,65 m3

3.134.700

65.25

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

4.621.126

4.641.011

47

4,20 m3

7.290.400

89.04

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

8.161.519

8.185.019

Máy cào đá, động cơ điện - năng suất:

48

2 m3/ph

486.300

132.00

kWh

1x4/7+1x5/7

406.308

427.692

1.095.515

1.116.900

49

3 m3/ph

851.100

247.50

kWh

1x4/7+1x5/7

406.308

427.692

1.641.128

1.662.513

50

8 m3/ph

1.795.300

673.20

kWh

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

3.299.693

3.323.193

Máy ủi - công suất:

51

45,0 CV

326.800

22.95

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

934.125

943.932

52

54,0 CV

347.800

27.54

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.029.407

1.039.215

53

75,0 CV

432.700

38.25

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.295.655

1.305.463

54

105,0 CV

695.400

44.10

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

1.794.939

1.814.823

55

108,0 CV

743.000

46.20

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

1.878.014

1.897.898

56

130,0 CV

949.900

54.60

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.228.073

2.247.958

57

140,0 CV

1.192.300

58.80

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.552.669

2.572.554

58

160,0 CV

1.349.200

67.20

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.848.909

2.868.794

59

180,0 CV

1.529.700

75.60

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

3.095.291

3.115.176

60

250,0 CV

1.921.700

93.60

lít diezel

1x3/7+1x6/7

418.000

440.000

3.786.446

3.808.446

61

271,0 CV

2.357.200

105.69

lít diezel

1x3/7+1x6/7

418.000

440.000

4.183.338

4.205.338

62

320,0 CV

3.236.600

124.80

lít diezel

1x3/7+1x7/7

464.769

489.231

5.254.272

5.278.733

Thùng cạp + đầu kéo bánh xích - dung tích thùng:

63

2,50 m3

505.400

37.67

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.391.303

1.401.110

64

2,75 m3

556.300

38.48

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.467.426

1.477.234

65

3,00 m3

584.700

40.50

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.533.749

1.543.557

66

4,50 m3

773.600

58.32

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

2.040.854

2.050.661

67

5,00 m3

840.500

58.32

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.271.000

2.290.885

68

8,0 m3

1.042.300

71.40

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.711.563

2.731.448

69

9,0 m3

1.133.100

76.50

lít diezel

1x3/7+1x6/7

418.000

440.000

2.938.080

2.960.080

Máy cạp tự hành - dung tích thùng:

70

9,0 m3

1.507.100

132.00

lít diezel

1x3/7+1x6/7

418.000

440.000

4.013.016

4.035.016

71

10,0 m3

1.524.700

138.00

lít diezel

1x3/7+1x6/7

418.000

440.000

4.122.595

4.144.595

72

16,0 m3

2.295.300

153.90

lít diezel

1x3/7+1x7/7

464.769

489.231

5.116.307

5.140.768

73

25,0 m3

2.869.000

182.40

lít diezel

1x3/7+1x7/7

464.769

489.231

6.127.834

6.152.295

Máy san tự hành - công suất:

74

54,0 CV

658.300

19.44

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.289.845

1.299.653

75

90,0 CV

819.000

32.40

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.640.864

1.650.672

76

108,0 CV

892.100

38.88

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.016.549

2.036.434

77

180,0 CV

1.494.500

54.00

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.853.264

2.873.149

78

250,0 CV

1.882.300

75.00

lít diezel

1x3/7+1x6/7

418.000

440.000

3.641.742

3.663.742

Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng:

79

50 kg

23.100

3.06

lít xăng

1x3/7

157.846

166.154

256.699

265.006

80

60 kg

28.900

3.57

lít xăng

1x3/7

157.846

166.154

276.866

285.174

81

70 kg

31.200

4.08

lít xăng

1x3/7

157.846

166.154

290.407

298.714

82

80 kg

32.850

4.59

lít xăng

1x3/7

157.846

166.154

302.717

311.024

Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng:

83

9,0 T

327.200

36.00

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.115.679

1.125.487

84

12,5 T

339.500

38.40

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.166.483

1.176.291

85

18,0 T

422.800

46.20

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.382.381

1.392.189

86

25,0 T

573.600

54.60

lít diezel

1x5/7

219.962

231.539

1.689.688

1.701.265

87

26,5 T

604.800

63.00

lít diezel

1x5/7

219.962

231.539

1.851.958

1.863.535

Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng:

88

9,0 T

533.500

34.00

lít diezel

1x5/7

219.962

231.539

1.348.267

1.359.844

89

16,0 T

606.200

37.80

lít diezel

1x5/7

219.962

231.539

1.489.389

1.500.966

90

17,5 T

668.100

42.00

lít diezel

1x5/7

219.962

231.539

1.624.169

1.635.746

91

25,0 T

761.900

54.60

lít diezel

1x5/7

219.962

231.539

1.883.526

1.895.103

Máy đầm rung tự hành - trọng lượng:

92

8 T

679.100

19.20

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.237.440

1.247.247

93

15T

1.106.200

38.64

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.993.798

2.003.606

94

18T

1.294.500

52.80

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

2.416.427

2.426.235

95

25T

1.455.700

67.20

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

2.780.489

2.790.297

Đầm chân cừu + đầu kéo - trọng lượng:

96

5,5 T

411.900

25.92

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.039.574

1.049.381

97

9,0 T

511.100

36.00

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.303.242

1.313.050

Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng:

98

8,50 T

319.100

24.00

lít diezel

1x3/7

157.846

166.154

868.282

876.589

99

10,0 T

415.300

26.40

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.037.650

1.047.457

100

12,2 T

450.900

32.16

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.163.642

1.173.450

101

13,0 T

486.900

36.00

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.260.959

1.270.767

102

14,5 T

552.700

38.40

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.368.810

1.378.618

103

15,5 T

686.100

41.76

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.531.524

1.541.331

Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) - trọng lượng:

104

10 T

521.500

40.32

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.333.877

1.343.685

Ô tô vận tải thùng - trọng tải:

105

2,0 T

159.800

12.00

lít xăng

1x2/4 Loại < 3,5 Tấn

187.808

197.693

616.775

626.660

106

2,5 T

191.000

13.00

lít xăng

1x3/4 Loại < 3,5 Tấn

222.885

234.616

703.169

714.900

107

4,0 T

213.450

20.00

lít xăng

1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

187.808

197.692

823.105

832.990

108

5,0 T

277.250

25.00

lít diezel

1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

187.808

197.692

924.108

933.993

109

6,0 T

311.450

29.00

lít diezel

1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

222.885

234.615

1.063.901

1.075.631

110

7,0 T

372.550

31.00

lít diezel

1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

222.885

234.615

1.172.959

1.184.689

111

10,0 T

488.650

38.00

lít diezel

1x2/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

214.846

226.154

1.399.557

1.410.865

112

12,0 T

528.600

41.00

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

251.385

264.616

1.531.335

1.544.566

113

12,5 T

560.850

42.00

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

251.385

264.616

1.586.662

1.599.893

114

15,0 T

645.000

46.20

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

251.385

264.616

1.755.143

1.768.374

115

20,0 T

1.088.850

56.00

lít diezel

1x3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn

251.385

264.616

2.324.865

2.338.096

Ô tô tự đổ - trọng tải:

116

2,5 T

216.400

18.90

lít xăng

1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn

187.808

197.693

775.012

784.897

117

3,5 T

252.850

28.35

lít xăng

1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn

187.808

197.693

986.791

996.676

118

4,0 T

282.900

32.40

lít xăng

1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

187.808

197.692

1.094.008

1.103.892

119

5,0 T

346.950

40.50

lít diezel

1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

187.808

197.692

1.197.486

1.207.371

120

6,0 T

399.850

43.20

lít diezel

1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

222.885

234.615

1.330.749

1.342.480

121

7,0 T

488.950

45.90

lít diezel

1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

222.885

234.615

1.472.607

1.484.337

122

9,0 T

562.750

51.30

lít diezel

1x2/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

214.846

226.154

1.630.030

1.641.338

123

10,0 T

614.100

56.70

lít diezel

1x2/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

214.846

226.154

1.770.064

1.781.371

124

12,0 T

708.600

64.80

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

251.385

264.616

2.036.447

2.049.677

125

15,0 T

903.100

72.90

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

251.385

264.616

2.329.194

2.342.425

126

20,0 T

1.343.600

75.60

lít diezel

1x3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn

251.385

264.616

2.651.587

2.664.817

127

22,0 T

1.571.900

76.95

lít diezel

1x3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn

251.385

264.616

2.885.134

2.898.365

128

25,0 T

2.042.200

81.00

lít diezel

1x3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn

300.346

316.154

3.305.105

3.320.912

129

27,0 T

2.401.800

86.40

lít diezel

1x3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn

300.346

316.154

3.683.814

3.699.622

130

32,0 T

3.375.800

91.68

lít diezel

1x3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn

300.346

316.154

4.604.751

4.620.559

131

36,0 T

4.211.900

116.40

lít diezel

1x3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn

300.346

316.154

5.701.365

5.717.173

132

42,0 T

5.100.600

130.56

lít diezel

1x3/4 Loại > 40,0 tấn

300.346

316.154

6.683.290

6.699.098

133

55,0 T

5.530.300

156.00

lít diezel

1x4/4 Loại > 40,0 tấn

352.231

370.769

7.473.412

7.491.951

Ô tô đầu kéo - công suất:

134

150,0 CV

448.050

30.00

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 - 16,5 Tấn

251.385

264.616

1.225.954

1.239.185

135

180,0 CV

535.500

36.00

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

251.385

264.616

1.418.363

1.431.593

136

200,0 CV

618.750

40.00

lít diezel

1x3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn

251.385

264.616

1.575.577

1.588.808

137

240,0 CV

764.550

48.00

lít diezel

1x3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn

251.385

264.616

1.810.563

1.823.794

138

255,0 CV

878.300

51.00

lít diezel

1x3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn

300.346

316.154

2.028.711

2.044.518

139

272,0 CV

1.079.950

56.00

lít diezel

1x3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn

300.346

316.154

2.255.773

2.271.581

Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:

140

5,0 m3

670.850

36.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

434.808

457.693

1.829.841

1.852.725

141

6,0 m3

771.600

43.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

434.808

457.693

2.063.508

2.086.393

142

8,0 m3

1.200.800

50.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4Loại 16,55 -25 Tấn

434.808

457.693

2.712.964

2.735.849

143

8,7 m3

1.409.150

52.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 16,5 -25 Tấn

434.808

457.693

2.994.228

3.017.112

144

10,7 m3

1.898.600

64.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 16,5 -25 Tấn

434.808

457.693

3.791.310

3.814.195

145

14,5 m3

2.587.800

70.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 25 -40 Tấn

518.846

546.154

4.832.513

4.859.821

Ô tô tưới nước - dung tích:

146

4,0 m3

382.500

20.25

lít diezel

1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

187.808

197.693

930.000

939.884

147

5,0 m3

433.900

22.50

lít diezel

1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

222.885

234.616

1.030.451

1.042.182

148

6,0 m3

498.300

24.00

lít diezel

1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

222.885

234.616

1.122.423

1.134.153

149

7,0 m3

600.300

25.50

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

251.385

264.616

1.251.116

1.264.347

150

9,0 m3

694.500

27.00

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

251.385

264.616

1.370.070

1.383.301

151

16 m3

972.000

35.10

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

251.385

264.616

1.692.763

1.705.993

Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:

152

2,0 m3 (3 T)

379.950

18.90

lít diezel

1x2/4 Loại 3,5 <= Tấn

187.808

197.693

946.699

956.583

153

3,0 m3 (4.5 T)

560.300

27.00

lít diezel

1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

222.885

234.616

1.328.788

1.340.519

Xe ép rác - trọng tải:

154

1,2 T

377.550

16.10

lít diezel

1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn

187.808

197.693

851.925

861.810

155

1,5 T

393.300

18.00

lít diezel

1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn

187.808

197.693

898.253

908.138

156

2,0 T

544.650

20.80

lít diezel

1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn

187.808

197.693

1.109.081

1.118.966

157

4,0 T

638.800

40.50

lít diezel

1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

187.808

197.693

1.512.495

1.522.380

158

7,0 T

733.200

51.30

lít diezel

1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 Tấn

187.808

197.693

1.768.162

1.778.046

159

10,0 T

817.250

64.80

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

251.385

264.616

2.128.418

2.141.648

160

Xe ép rác kín (xe hooklip)

953.500

64.80

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

251.385

264.616

2.277.563

2.290.793

161

Xe tải thùng kín - tải trọng 1,5 tấn

375.900

20.80

lít diezel

1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn

187.808

197.693

921.346

931.231

162

Xe nhặt xác

555.500

15.10

lít diezel

1x2/4 Loại <= 3,5 Tấn

187.808

197.693

1.650.413

1.660.297

Xe ô tô tải có gắn cần trục - trọng tải xe:

163

5,0 T

661.550

27.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 3,5 -7,5 Tấn

382.192

402.307

1.527.515

1.547.630

164

6,0 T

788.800

28.80

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 3,5 -7,5 Tấn

382.192

402.307

1.696.370

1.716.485

165

7,0 T

989.550

30.60

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 3,5 -7,5 Tấn

382.192

402.307

1.938.748

1.958.863

166

10,0 T

1.414.700

37.80

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

434.808

457.693

2.637.876

2.660.761

Ô tô bán tải - trọng tải:

167

1,5 T

313.750

18.00

lít xăng

1x2/4 Loại < 3,5 Tấn

187.808

197.693

944.997

954.882

Rơ mooc - trọng tải:

168

2,0 T

41.600

1x1/4 loại <3,5 tấn

159.308

167.693

221.500

229.885

169

4,0 T

55.600

1x1/4 loại 3,5 - 7,5 tấn

159.308

167.693

242.430

250.815

170

7,5 T

73.400

1x1/4 loại 7,5 - 16,5 tấn

183.423

193.077

277.081

286.735

171

14,0 T

130.900

1x1/4 loại 7,5 - 16,5 tấn

183.423

193.077

327.478

337.132

172

15,0 T

140.300

1x1/4 loại 7,5 - 16,5 tấn

183.423

193.077

337.823

347.477

173

21,0 T

162.800

1x1/4 loại 16,5 - 25 tấn

183.423

193.077

362.584

372.238

174

40,0 T

259.150

1x1/4 loại >= 40 tấn

218.500

230.000

496.957

508.457

175

100,0 T

468.750

1x1/4 loại >= 40 tấn

218.500

230.000

722.172

733.672

176

125,0 T

525.050

1x1/4 loại >= 40 tấn

218.500

230.000

782.666

794.166

Máy kéo bánh xích - công suất:

177

45,0 CV

199.500

21.60

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

784.546

794.354

178

54,0 CV

234.800

25.92

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

897.944

907.752

179

75,0 CV

271.600

32.40

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.046.125

1.055.933

180

110,0 CV

338.400

41.47

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.253.502

1.263.310

181

130,0 CV

361.900

49.92

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.412.027

1.421.835

Máy kéo bánh hơi - công suất:

182

28,0 CV

150.400

11.76

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

563.318

573.126

183

40,0 CV

163.400

16.80

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

656.903

666.711

184

50,0 CV

181.700

21.00

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

744.754

754.561

185

60,0 CV

203.100

25.20

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

836.699

846.507

186

80,0 CV

261.800

33.60

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.041.595

1.051.403

187

165,0 CV

369.700

55.44

lít diezel

1x4/7

186.346

196.154

1.449.257

1.459.064

188

215,0 CV

477.500

67.73

lít diezel

1x5/7

219.962

231.539

1.782.738

1.794.315

Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm:

189

Tời ma nơ - 13 kW

25.400

42.90

kWh

1x4/7+1x5/7

406.308

427.693

500.744

522.129

190

Xe goòng 3 T

27.000

1x4/7+1x5/7

406.308

427.693

427.548

448.933

191

Xe goòng 5,8 m3

1.102.000

1x4/7+1x5/7

406.308

427.693

1.273.215

1.294.599

192

Đầu kéo 30 T

2.710.600

37.44

lít diezel

1x4/7+1x5/7

406.308

427.693

2.803.593

2.824.977

193

Quang lật 360 T/h

216.200

27.00

kWh

1x4/7+1x5/7

406.308

427.693

623.245

644.630

Cần trục máy kéo - sức nâng:

194

5,0 T

319.900

18.00

lít diezel

1x5/7

219.962

231.539

887.937

899.514

195

6,0 T.

367.900

21.00

lít diezel

1x5/7

219.962

231.539

992.700

1.004.277

196

7,0 T

444.200

24.00

lít diezel

1x5/7

219.962

231.539

1.132.414

1.143.991

197

8,0 T

510.900

33.00

lít diezel

1x5/7

219.962

231.539

1.351.238

1.362.815

Máy đặt đường ống:

198

Cần trục TO-12-24 - sức nâng: 15 T

951.800

53.10

lít diezel

1x4/7+1x5/7+1x6/7

666.462

701.539

3.083.228

3.118.305

199

Tời kéo ống trên xe xích - sức kéo: 7,5 T

526.400

53.10

lít diezel

2x4/7+1x5/7+1x6/7

852.808

897.693

2.568.532

2.613.416

Cần trục ô tô - sức nâng:

200

1,0 T

466.600

21.38

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại <3,5 Tấn

382.192

402.307

1.234.790

1.254.905

201

3,0 T

563.300

24.75

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại <3,5 Tấn

382.192

402.307

1.395.493

1.415.609

202

4,0 T

604.700

25.88

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 3,5 -7,5 Tấn

382.192

402.307

1.459.444

1.479.560

203

5,0 T

671.500

30.38

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 3,5 -7,5 Tấn

382.192

402.307

1.593.568

1.613.683

204

6,0 T

827.700

32.63

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 3,5 -7,5 Tấn

382.192

402.307

1.802.340

1.822.456

205

10,0 T

1.158.800

37.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn

434.808

457.693

2.185.117

2.208.001

206

16,0 T

1.357.800

43.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4Loại 7,5 -16,5 Tấn

434.808

457.693

2.480.330

2.503.214

207

20,0 T

1.691.700

44.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 16,5 -25 Tấn

434.808

457.693

2.838.193

2.861.078

208

25,0 T

1.945.600

50.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4Loại 16,5 -25 Tấn

434.808

457.693

3.164.991

3.187.876

209

30,0 T

2.199.200

54.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 25 -40 Tấn

518.846

546.154

3.566.732

3.594.039

210

35,0 T

2.537.600

60.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại 25 -40 Tấn

518.846

546.154

4.000.712

4.028.020

211

40,0 T

3.258.600

64.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4Loại =>40 Tấn

518.846

546.154

4.621.852

4.649.160

212

45,0 T

3.790.000

66.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại =>40 Tấn

518.846

546.154

5.163.043

5.190.351

213

50,0 T

4.572.100

70.00

lít diezel

1x1/4 +1x3/4 Loại =>40 Tấn

518.846

546.154

5.975.570

6.002.878

Cần trục bánh hơi - sức nâng:

214

16,0 T

900.600

33.00

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

1.894.900

1.914.785

215

25,0 T

1.104.300

36.00

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

2.239.052

2.262.552

216

40,0 T

2.289.000

49.50

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

3.617.589

3.641.089

217

63,0 T

2.711.900

60.50

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

4.231.578

4.255.078

218

90,0 T

5.120.500

68.75

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

6.656.091

6.682.052

219

100,0 T

6.168.500

74.25

lít diezel

2x4/7+1x7/7

679.615

715.384

7.973.823

8.009.592

220

110,0 T

7.794.400

77.50

lít diezel

2x4/7+1x7/7

679.615

715.384

9.555.463

9.591.232

221

130,0 T

9.306.500

81.00

lít diezel

2x4/7+1x7/7

679.615

715.384

11.102.482

11.138.251

Cần trục bánh xích - sức nâng:

222

5,0 T

705.200

31.50

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

1.745.343

1.765.228

223

7,0 T

866.200

33.00

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

1.868.189

1.888.074

224

10,0 T

946.700

36.00

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

1.992.430

2.012.315

225

16,0 T

1.230.900

45.00

lít diezel

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.449.741

2.469.626

226

25,0 T

1.654.100

47.00

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

3.026.548

3.050.048

227

28,0 T

1.974.600

48.75

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

3.414.924

3.438.424

228

40,0 T

3.020.400

51.25

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

4.417.577

4.441.077

229

50,0 T

3.330.900

53.75

lít diezel

1x4/7+1x6/7

446.500

470.000

4.783.833

4.807.333

230

63,0 T

4.058.700

56.25

lít diezel

1x4/7+1x7/7

493.269

519.231

5.638.153

5.664.115

231

100,0 T

6.109.300

58.95

lít diezel

2x4/7+1x7/7

679.615

715.384

7.682.659

7.718.428

232

110,0 T

7.114.800

62.78

lít diezel

2x4/7+1x7/7

679.615

715.384

8.660.772

8.696.541

233

130,0 T

9.998.700

72.00

lít diezel

2x4/7+1x7/7

679.615

715.384

11.649.926

11.685.695

234

150,0 T

11.156.000

83.25

lít diezel

2x4/7+1x7/7

679.615

715.384

12.963.900

12.999.669

Cần trục tháp - sức nâng:

235

3,0 T

557.600

37.50

kWh

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

959.069

978.954

236

5,0 T

760.300

42.00

kWh

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

1.154.522

1.174.406

237

8,0 T

925.700

52.50

kWh

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

1.248.496

1.268.381

238

10,0 T

1.238.400

60.00

kWh

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

1.512.467

1.532.351

239

12,0 T

1.508.900

67.50

kWh

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

1.750.578

1.770.463

240

15,0 T

1.657.600

90.00

kWh

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

1.913.368

1.933.252

241

20,0 T

1.988.600

112.50

kWh

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

2.146.182

2.166.067

242

25,0 T

2.757.600

120.00

kWh

1x3/7+1x6/7

418.000

440.000

2.807.725

2.829.725

243

30,0 T

3.455.800

127.50

kWh

1x3/7+1x6/7

418.000

440.000

3.373.067

3.395.067

244

40,0 T

4.011.100

135.00

kWh

1x3/7+1x6/7

418.000

440.000

3.788.120

3.810.120

245

50,0 T

5.031.300

142.50

kWh

2x4/7+1x6/7

632.846

666.154

4.813.560

4.846.868

246

60,0 T

6.289.200

198.00

kWh

2x4/7+1x6/7

632.846

666.154

5.893.292

5.926.599

247

Cẩu tháp MD 900

22.304.300

480.00

kWh

2x4/7+1x6/7+1x7/7

939.769

989.231

19.210.016

19.259.478

Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng:

248

30T

2.794.100

81.00

lít diezel

T.ph2.1/2+3thợ máy(2x2/4+1x3/4)+1thợ điện2/4+1 Thủy thủ2/4

1.083.000

1.140.000

6.461.105

6.518.105

Cần cẩu nổi, tự hành - sức nâng:

249

100T

4.205.700

117.60

lít diezel

T.tr1/2+T.pII.1/2+4thợ máy(3x2/4+1x4/4)+1thợ điện3/4+1 Thủy thủ 2/4

1.604.038

1.688.462

9.601.518

9.685.941

Cẩu lao dầm:

250

Cẩu K33-60

2.353.600

232.56

kWh

1x3/7+4x4/7+1x6/7

1.163.385

1.224.616

4.726.367

4.787.597

Cổng trục - sức nâng:

251

10T

471.300

81.00

kWh

1x3/7+1x5/7

377.808

397.693

1.103.354