BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3000/TCT /NV5
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty liên doanh bao bì Crown Vinalimex

Trả lời công văn số 116/CV-CVP ngày 25 tháng 6 năm 2003 của Công ty liên doanh bao bì Crown Vinalimex về việc thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp sử dụng hoá đơn âm và giấy báo có đối với các khoản chiết khấu giảm giá hàng bán và hàng bị trả lại:

Điểm 5.6, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính quy định: Nếu việc giảm giá áp dụng Căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau; hoá đơn phải ghi rõ giảm giá hàng hoá bán của các hoá đơn nào.

Điểm 5.8, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên quy định: trường hợp người mua trả lại một phần hàng hoá do không đúng quy cách chất lượng thì người bán lập lại hoá đơn cho hàng hoá người mua đã nhận và chấp nhận thanh toán theo số lượng, chủng loại, giá cả hai bên đã thoả thuận.

Căn cứ theo các quy định trên và theo hướng dẫn tại công văn số 2072 TCT/CS ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty áp dụng chính sách giảm giá bán hàng hoá Căn cứ theo số lượng, doanh số hàng hoá thực tế khách hàng đạt được hoặc giảm giá cho các lô hàng bị khách hàng trả lại do hàng hoá không đúng quy cách chất lượng thì để điều chỉnh doanh thu thực tế trong các trường hợp này, Căn cứ vào tình hình thực tế về hệ thống quản lí tài chính của Công ty, Công ty có thể phát hành Giấy báo có hoặc Hoá đơn âm cho khách hàng. Việc giảm giá hàng bán phải phù hợp với quy định tại hợp đồng và chính sách bán hàng của Công ty.

Kể từ ngày 11/6/2003, Công ty không được lập hoá đơn ghi giá trị âm hoặc giấy báo có cho các khoản giảm giá hàng bán trong các trường hợp trên.

2. Về việc điều chỉnh hoá đơn đã phát hành nhưng sai sót:

Trường hợp Công ty đã phát hành hoá đơn cho khách hàng nhưng phát hiện có sai sót (ghi sai chi tiết hàng bán, xuất hai hoá đơn cho cùng lô hàng...) thì Công ty phải thu hồi lị hoá đơn đã xuất cho khách hàng đồng thời phát hành hoá đơn mới phù hợp với lô hàng đã xuất.

Trường hợp Công ty đã được cơ quan thuế cho phép sử dụng hoá đơn tự in thì việc quản lý hoá đơn của Công ty phải được thực hiện theo các quy định hiện hành và văn bản chấp thuận cho Công ty được sử dụng hoá đơn tự in của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh bao bì Crown Vinalimex được biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến