ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3000/UBND-VX
V/v tăng cường phối hợp phòng chống dịch cúm.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố.

Trướcdiễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, cúm AH7N9 và nguy cơ dịch lây lan sangngười, ngày 10/4/2013 UBND Thành phố đã có công điện số 05/CĐ-UBND yêu cầu cácsở, ngành, các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai các biện pháp phòngchống dịch. Qua kiểm tra công tác phòng chống dịch của một số quận, huyện, cácđịa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai phòng chống dịchcúm, tuy nhiên một số nơi việc phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ, nhấtlà công tác giám sát, phát hiện sớm bệnh dịch ở cơ sở. Để làm tốt công tácphòng chống dịch cúm A(H1N1, H5N1, H7N9,…) ở người, UBND Thành phố yêu cầu:

1.UBND các quận, huyện, thị xã

Tăngcường chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn, tập trung vào một số nộidung trọng tâm sau:

-Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch cúm cho cộng đồng để nhân dânáp dụng các biện pháp phòng bệnh dịch, thông tin, khai báo kịp thời dịch bệnhtrên gia cầm, trên người với cơ quan chức năng để xử lý.

-Chỉ đạo lực lượng thú y cơ sở, cán bộ y tế thôn, bản, cộng tác viên y tế phốihợp giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia cầm, ca bệnh dịch ở người;Kiểm tra, yêu cầu các cơ sở lưu trú trên địa bàn kê khai đầy đủ danh dách kháchnước ngoài mới nhập cảnh, lưu ý khách đến từ vùng có dịch, thực hiện tốt traođổi thông tin về tình hình dịch bệnh trên gia cầm, trên người, khoanh vùng, xửlý dịch kịp thời.

-Kiểm soát chặt chẽ hướng dẫn buôn bán, vận chuyển gia cầm; xử lý nghiêm việcbuôn bán, vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc.

-Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch của các xã, phường, thị trấn.

2.Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố

-Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị trựcthuộc giám sát phát hiện sớm trường hợp nghi mắc cúm A/H5N1, cúm A/H7N9 ở ngườiđể cách ly, điều trị và xử lý dịch kịp thời; Phối hợp với các lực lượng chứcnăng giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Quốc tế NộiBài phát hiện trường hợp nghi mắc cúm A/H7N9 để cách ly, ngăn ngừa dịch xâmnhập; Phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y trao đổi, nắm bắt thông tin về dịchbệnh trên gia cầm để chủ động phòng bệnh dịch lây sang người.

-Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Chỉđạo lực lượng thú y giám sát chặt chẽ dịch cúm trên giam cầm, phát hiện, khoanhvùng xử lý kịp thời ổ dịch ngăn ngừa dịch bệnh lây sang người. Phối hợp chặtchẽ với lực lượng công an, quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soáthoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm, không để gia cầm không rõ nguồn gốc lưuthông trên địa bàn thành phố.

-Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố: Chỉđạo các đơn vị, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, ngành Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn trong công tác phòng chống dịch; Tăng cường kiểm tra côngtác phòng chống dịch của các đơn vị trực thuộc và tham gia các đoàn liên ngànhkiểm tra hoạt động phòng chống dịch của các quận, huyện, thị xã, xã, phường,thị trấn.

UBNDThành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịchUBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nhữngnội dung nêu trên, tiếp tục triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chínhphủ, Công điện 05/CĐ-UBND ngày 10/4/2013, Công văn 2364/UBND-VX ngày 03/4/2013,Thông báo kết luận số 94/TB-UBND ngày 22/4/2013, thống kê báo cáo UBND Thànhphố các đơn vị không phối hợp triển khai phòng chống dịch để xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/C Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CPVP UBND TP;
- Phòng VX, NN, CT, TH;
- Lưu: VT, VXth;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc