BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3002 TCHQ/KTTT
V/v Hd thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình thực hiện việc hoàn thuế nguyên liệu hàng sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục nhận được phản ánh của hải quan địa phương về khó khăn đối với doanh nghiệp khi thực hiện thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu là 60 ngày quy định tại Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 vì doanh nghiệp phải bổ sung chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ hoàn thuế. Để giải quyết vướng mắc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

- Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 hướng dẫn thi hành NĐ số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế XNK của Bộ Tài chính.

- Căn cứ ý kiến của lãnh đạo Bộ tài tờ trình ngày 17/6/2003.

Đối với các lô hàng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu trên hợp đồng xuất khẩu có điều khoản thanh toán trả chậm thông qua ngân hàng thì chấp nhận cho doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế chậm sau 05 ngày kể từ khi hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng