TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3003/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005

Kính gửi : Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt

Trả lời công văn số 1052/C26 -P4 ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt về việc thay thế biên lai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 2 Bản quy định chế độ quản lý sử dụng ấn chỉ thuế ban hành kèm theo quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

… Các loại chứng từ thu như: Biên lai thu thuế, thu phí, lệ phí, biên lai thu tiền; biên lai thu phạt; giấy nộp tiền bằng tiền mặt; giấy nộp tiền bằng chuyển khoản…”

Theo quy định trên: Trường hợp đăng ký ô tô dưới 24 chỗ ngồi không có biên lai thu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng có Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (có xác nhận của Kho bạc), trong đó có ghi khoản tiền thuế tiêu thụ đặc biệt nộp cho xe nhập khẩu để thay thế cho biên lai thu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương