VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3003/VPCP-QHQT
V/v tham gia dự án R-PATA Tiểu vùng Mê Kông mở rộng do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2251/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 4 năm 2011) về việc tham gia Dự án hỗ trợ tư vấnvà chính sách vùng (R-PATA) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, PhóThủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Việt Nam tham gia thực hiện dự án R-PATA: Thúc đẩyliên kết và tăng cường điều phối giữa Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), Khu vựctăng trưởng Đông ASEAN (BIMP-EAGS), Tam giác tăng trưởng Thái Lan, Ma-lai-xia,In-đô-nê-xia (IMT-GT) và ASEAN với nội dung nêu tại văn bản trên của Bộ Kếhoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối của ViệtNam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tham gia thực hiện dự án;đồng thời thông báo cho ADB về việc Việt Nam đồng ý tham gia dự án nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) V26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý