VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3005/VPCP-KG
V/v Thành lập Hiệp hội chống hàng giả và thực thi quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Văn phòng Chính phủ nhận được đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Hiệp hội chống hàng giả và thực thi quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam đề ngày 02 tháng 6 năm 2003 của Ông Michel Pierre Dallemagne gửi Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin chuyển tới quý Bộ Đơn này để quý Bộ giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật./.

KT BỘ TRƯỞNG,CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản