VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3007/VPCP-KTTH
V/v Giảm thuế nhập khẩu cho lô hàng giấy xuất khẩu cho I-Rắc bị trả lại

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 51/TC /TCT ngày 03 tháng 6 năm 2003 về việc xét giảm thuế đối với lô giấy xuất khẩu cho I-Rắc bị trả lại của Tổng công ty giấy Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, giao Bộ Tài chính xem xét việc giảm thuế đối với lô hàng giấy nêu trên, trên cơ sở kết quả giám định của phía I-Rắc khi trả lại lô hàng này và kết quả giám định của cơ quan chức năng Việt Nam về mức độ tổn thất do quá trình vận chuyển và lưu kho hàng tại I-Rắc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy