BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3008/TCT-PCCS
V/v: Lập hóa đơn GTGT của nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 668/CT-TTHT ngày 23/6/2006 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về việc lập hóa đơn GTGT của nhà thầu nước ngoài cung cấp thiết bị cho Dự án Nhà máy điện Cà Mau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.5 công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam có hướng dẫn: "Chủ đầu tư nhập khẩu vật tư, hàng hóa rồi giao lại cho các Nhà thầu, Nhà thầu phụ (kể cả trường hợp Nhà thầu nhận hợp đồng chìa khóa trao tay hoặc trường hợp Nhà thầu nước ngoài cung cấp vật tư cho công trình) phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu theo thông báo thuế của cơ quan Hải quan. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp được xác định là số thuế đầu vào của chủ đầu tư và được khấu trừ đối với thuế đầu vào của tài sản cố định theo hướng dẫn của Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính".

Trường hợp Tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA là tổng thầu dự án Nhà máy điện Cà Mau ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài Siemens Aktiengesellchaft (Đức) về việc cung cấp vật tư, máy móc thiết bị cho LILAMA, LILAMA là đơn vị trực tiếp nhập khẩu số vật tư, máy móc thiết bị này theo hợp đồng đã ký thì Nhà thầu nước ngoài Siemens Aktiengesellchaft (Đức) không phải xuất hóa đơn GTGT cho LILAMA.

LILAMA sẽ sử dụng hồ sơ, chứng từ khâu nhập khẩu để thực hiện công tác hạch toán kế toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương